ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 22:48
ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ، އަހުމަދު ޝަރީފް
ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ، އަހުމަދު ޝަރީފް
ސްޓެލްކޯ
ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުން
އޭޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހަކީ މިހާތަނަށް މާލޭ އޭރިއާގައި އެންމެ ގިނައިން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރި ދުވަސް: ޝަރީފް
 
ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި އަދިވެސް މިއަދަދު އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު
 
އޭޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހު 92.5 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްފައިވޭ

މިމަހުގެ 11 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ މިހާތަނަށް މާލޭ އޭރިއާގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރި ދުވަސްކަމަށް، ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިދުވަސްވަރަކީ ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއެކު ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ކަރަންޓު އިގްތިސާދުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އޭޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހު 92.5 މެގަވޮޓަށްވުރެ މައްޗަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި އަދިވެސް މިއަދަދު އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށެވެ. ސްޓެލްކޯގައި 120 މެގަވޮޓް ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން އެބަހުރިކަމަށާއި, ނަމަވެސް ކަރަންޓް އިގްތިސާދުކުރުމަށް ޝަރީފް ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވާގޮތަށް މި ދުވަސްވަރަކީ ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމަށާއި، ކަރަންޓު އިގްތިސާދުކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ، ޚާއްސަކޮށް، ފިނިކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އޭސީފަދަ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވެ، 25 ޑިގްރީއަށްވުރެ ދަށްނުވާނެހެން ޓެމްޕަރޭޗަރ ބެހެއްޓުމަށާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތްތައް ގަންނައިރު އިންވަރޓަރަށް އިސްކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާކަމަށެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު، މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ، މިދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ، ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ހޫނުމިން 40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށް އިހުސާސްކުރެވޭނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ހޫނުގަދަވާން ދިމާވާ ސަބަބަކީ މި ދުވަސްވަރު ވައި މަޑުވުމާއި، އޭގެ ސަބަބުން ވައިގެ ތެތްކަން މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓިފައި ހުރުމުން، ވައިގެ ހޫނުމިނަށްވުރެ އިހްސާސްކުރެވޭ ހޫނުމިން މަތިވުމުންކަމަށެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރު ކަރަންޓު ބިލް ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމުގެ ޝަކުވާތައްވެސް އާންމުންކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް