ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 17:47
ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރޮއިޓާސް
ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ޖެންސް ސްޓޮލްޓެންބަރގް
ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގެންފި
 
މިއީ ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ސްޓޮލްޓެންބަރގް ޔޫކްރެއިނަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު
 
ސްޓޮލްޓެންބަރގް ޔޫކްރެއިނަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގެ މައުލޫމާތު، ނޭޓޯއާއި ޔޫކްރެއިންގެ އިސް ވެރިންވެސް ހިއްސާކުރަައްވާފައެއްފައެއް ނުވޭ
 
މިދަތުރުފުޅުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީއާ ބައްދަލުކުރައްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޖެންސް ސްޓޮލްޓެންބަރގް ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސްޓޮލްޓެންބަރގް ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. މިއީ ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ސްޓޮލްޓެންބަރގް ޔޫކްރެއިނަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.

ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުން ފާހަގަކުރާގޮތުގައި، މިއީ ޔޫކްރެއިނާއެކު ނޭޓޯއިން އޮތްކަން ހާމަކޮށްދޭ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ސްޓޮލްޓެންބަރގް ޔޫކްރެއިނަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގެ މައުލޫމާތުތައް، ނޭޓޯއާއި ޔޫކްރެއިންގެ އިސްވެރިންވެސް ހިއްސާކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ސްޓޮލްޓެންބަރގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީއާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެބޭފުޅުން ވަނީ ޔޫކްރެއިން ނޭޓޯއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ސްޓޮލްޓެންބަރގް ވަނީ ޔޫކްރެއިނަކީ ނޭޓޯގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވާންޖެހޭ ގައުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވަނީ އެގައުމު މިހާރު އޮތް ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ނޭޓޯގެ އެހީ ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސްޓޮލްޓެންބަރގްގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ރަޝިއާގެ ނުރުހުން އެކަމަކަށް އަމާޒުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް