ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 15:43
ދިޔަމިގިލި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތާއި ޕޯޓިކޯގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ދިޔަމިގިލި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތާއި ޕޯޓިކޯގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ސިއްހީ މަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުން
ދިޔަމިގިއްޔާއި ގެމަނަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ގެމަނަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރީ 1.3 މިލިއަނަށް
 
ދިޔަމިގިލި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 4.4 މިލިއަނަށް

ދިޔަމިގިއްޔާއި ގެމަނަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ތ. ދިޔަމިގިލި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތާއި ޕޯޓިކޯގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 4,405,835.16 (ހަތަރު މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސްފަސްރުފިޔާ ސޯޅަލާރި) އެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 154 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement

މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ ޢަބްދުލް ޙަންނާނު ޙުސައިންއެވެ. އަދި ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ ޢަލީ ޝާހިދެވެ.

ގެމަނަފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މީގެ އިތުރުން ގއ. ގެމަނަފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވީރު ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 1,393,930.51 (އެއްމިލިއަން ތިންލައްކަ ނުވަދިހަތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ ފަންސާސް އެއްލާރި) އެވެ. މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 120 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ ޢަބްދުލް ޙަންނާނު ޙުސައިންއެވެ. އަދި ވީރު ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީއޯ އަޙްމަދު ޒިޔާދުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް