ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 15:59
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މެމްބަރު ޓޮމް
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މެމްބަރު ޓޮމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މެމްބަރު ޓޮމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު
ރައީސް ޞާލިހުގެ މަޤާމާއި މެދު ސުވާލެއް ނު އުފައްދަން، ހުށަހެޅީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް - ތޯރިގް
 
ޤާނޫނު އަސާސީން އެކަމަށް ހައްލު ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ޓޮމް ވިދާޅުވި
 
ފައިސަލް ނަސީމް ރައީސްކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ހުވާކުރެއްވީ 25 ފެބްރުއަރީގަ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމާއި މެދު ސުވާލު ނުއުފައްދަވާ ކަމަށާއި، ހުށަހެޅުއްވީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ކަަމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބުކުރެވުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުސްތޫރީ ހުވައިކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވަނިކޮށް، 2018 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން އުފެދިފައިވާ ދުސްތޫރީ އޮޅުންބޮޅުމަށް ސާފު ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ ޓިމް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރުގެ ބަހުސް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެ ގަރާރަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ޓޮމް ހުށަހެޅުއްވި އެ ގަރާރު ބައްލަވާފައިވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނު އަސާސީގައި އެކަމާއި މެދު ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއް ވެސް ބައްލަވާލައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ގަރާރަކީ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ބުރަދަނެއް އޮތް ގަރާރެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ސިޔާސީ ގޮތުން އާއްމުންނަށް ނުރަނގަޅު ވިސްނުމެއް ގެނެސް ކަމުގެ ހަގީގަތް އޮޅުވާލަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީގައި ރައީސްކަން ލިބޭ ގޮތާއި، ރައީސްކަމުގައި ދެމި ހުންނެވޭ ގޮތާއި، ވަގުތީ ގޮތުން ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް އެހެން ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީގެ 123 ވަނަ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ވަގުތީ ގޮތުން ރައީސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ނައިބު ރައީސާއި ހަވާލުކުރެވޭނެ ގޮތް ސާފުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަން ލިޔުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަންގަވަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ނައިބު ރައީސް ވަގުތީ ގޮތުން މަސްޢޫލިއްތުތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު މަޤާމާއި އަލުން ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާކަން ޤާނޫނު އަސާސީގެ އެ މާއްދާއިން އެނގޭ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސްގެ މަޤާމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭނީ އެ މަޤާމު ހުސްވެގެން ކަމަށާއި އެފަދަ ހާލަތެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ސަލީމްގެ އެ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ޓޮމް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ ކުރައްވާ ހާލަތު ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދުސްތޫރީ ހުވައެއް ކުރާ ވާހަކަ 123 ވަނަ މާއްދާގައި ވެސް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި ރައީސް ޞާލިހު ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފު ކަމެއް ކުރިކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ނުވާނެ ކަަމަށް ޓޮމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް ޞާލިހު ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ނުވާ ކަމަށް ޓޮމް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަކީ ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އަކާއި ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ކަަމަށާއި އެ ކަމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގައި އޮތް މައްސަލައަކަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ޓޮމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ބަޤާވާތެއް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނޫން ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް އަލުން މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން ނައިބު ރައީސްގެ ހުވަޔަށް ވެގެންދާނީ ކިހިނެތްކަން ސާފުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ތައިރޮއިޑްގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ, ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރައީސްކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ހުވާކުރެއްވީ 25 ފެބްރުއަރީގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ ޙަވާލުކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތައިރޮއިޑް ފަރުވާއަކަށް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރައްވާތީ، އެ އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު އަލުން އެމަނިކުފާނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަންދެނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް