ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 11:47
މީގެ ކުރިން ސުޖަން ޓީސީ އަށް ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން
މީގެ ކުރިން ސުޖަން ޓީސީ އަށް ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
ސުޖަން ދެކޭ ގޮތުގައި މިދިޔަ ސީޒަނަށްވުރެ މި ސީޒަންގައި ޓީސީ ރަނގަޅު
 
އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ޓީސީގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި

މިދިޔަ ސީޒަނާ އަޅާ ބަލާއިރު، މި ސީޒަންގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ފެންނަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްރީ ލަންކާގެ ގޯލް ކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ ބުނެފި އެވެ.

ސުޖަން މިހެން ބުނީ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބަލިކޮށް ޓީސީން ސެމީގެ އުންމީދު އައު ކުރި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ސުޖަން ބުނީ ބުރު މެޗަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ޓީސީ އަށް މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗަކަށްވި ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މުބާރާތުގައި ދެމި އޮންނަން ބޭނުންނަމަ، އެ މެޗަކީ ވަރަށް މުހިންމު މެޗަކަށްވި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ މެޗުގައި ޓީސީގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގެ ގިނަ ވަގުތު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދިޔައީ ބުރުން އެޓޭކު ކުރުމުގައި ކަމަަށާއި، ނަމަވެސް އެއް ލަނޑުން މޮޅުވުމަކީ ވެސް ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ މިދިޔަ ސީޒަނަށް ވުރެ މި ސީޒަންގައި ޓީސީން ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަކު އަނެކަކު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭ ކަމަށާއި، އެއާއެކު ޓީމުގައި ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ވެސް ދައްކަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ލަންކާގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ގޯލު ވެސް ބަލަހައްޓާފައިވާ ސުޖަން ބުނީ، އޭނާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައިގައި ގްރާސް ރޫޓުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިން ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އެހެން ޓީމުތަކުން ވެސް ފުރުސަތު ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ސުޖަން ބުނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ގިނަ ފުރުސަތު ލިބި، ގިނައިން ކުޅެން ލިބޭ ވަރަކަށް އެމީހުންގެ ހުނަރު ވެސް މަތިވާނެ ކަމަށެވެ.

ސުޖަން ވަނީ މީގެ ކުރިން ލަންކާގެ ފުޓުބޯޅަ ސަސްޕެންޑު ކުރުމާއެކު އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް