ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 15:05
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާ
ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުން ޤަޠުލު އިތުރުވުމަކީ ބަޑިތަކާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން: ޓްރަމްޕް
 
މި ފަހަކަށް އައިސް އެމެރިކާގައި ބަޑީގެ ހަމަލާ ދީގެން މަރުވާ މީހުން ވަނީ ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަކަށް އިތުރު ވެފައި
 
ފާއިތުވެދިޔަ 3 ހަފުތާއަށް އެކަނި ބަލާލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، 2 ހާދިޘާއެއްގައި 11 މީހަކު ވަނީ މަރާލާފައި

އެމެރިކާގައި މި ފަހަކަށް އައިސް ވަކިވަކި ފަރުދުން ދޭ ބަޑީގެ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައި ވަނީ، އެޤައުމުގައި ލިބެން ހުރި ބަޑިތަކުގެ ސަބަބުން ނޫން ކަމަށާ، ބަޑީގެ ހަމަލާ ދީ، އެތައް ބަޔަކު މަރާލުމުގެ ހާދިޘާތައް ނުވަތަ މާސް ޝޫޓިންގްތައް އިތުރު ވަނީ، "ނަފްސާނީ، އިޖުތިމާޢީ، ޘަޤާފީ އަދި ރޫޙީ" މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާނަޕޮލިސްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ނޭޝަނަލް ރައިފަލް އެސޯސިއޭޝަން (އެންއާރްއޭ)ގެ ލީޑަރޝިޕް ފޯރަމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާގައި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ބަޑި ގެންގުޅޭތާ އެތައް ޤަރުނެއް ވެފައި ވާ ކަމަށާ، 2000ގެ އަހަރުތަކާ ޖެހެންދެން، ސްކޫލް ކުދިން މެރުމުގެ ޤަޠުލުޢާންމުތައް ހިންގުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ވާހަކައެއް ދައްކަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މަރޗް 26 ވަނަ ދުވަހު، ނޭޝްވިލްގައި ބަޑީގެ ހަމަލާ ދީ، 3 ކުދިންނާއި 3 މީހަކު މަރާލި ހާދިޘާއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ، ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާގައި ބަޑި ގެންގުޅުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ކަމެއް ހައްލުވާން ނެތް ކަމަށެވެ. ހުށަހަޅަފައިވާ ބަދަލުތަކަކީ، ހަމަބުއްދި ފިލާ ގޮސްފައިވާ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކުން ހިމާޔަތް ހޯދާދޭނެ ބަދަލުތަކެއް ނޫން ކަން ޓްރަމްޕް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ސަރުކާރު ހިންގާ ޑިމޮކްރަޓުންގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ، ބަޑިގެންގުޅުން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ އެޖެންޑާގެ ރަހީނަކަށް، ސްކޫލްވެށީގެ ރައްކާތެރިކަން ހަދައިގެން އުޅޭތާ، އަހަރަކަށް ފަހު އަހަރެއް ފާއިތުވެ މިދަނީ. އެ އެޖެންޑާއަކީ، ހަމަބުއްދި ފިލާ ގޮސްފަ ތިބޭ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ފަރާތުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ހޯދާދޭނެ އެޖެންޑާއެއް ނޫން. އެކަހަލަ އެތައް ބަޔަކު އެދަނީ މި ޤައުމަށް އެތެރެވަމުން. އަހަރަމެން މި ދަނީ އެމީހުން ބޭރުވެސް ކުރަމުން. އެމެރިކާ ބަޑިތައް ގެންގުޅޭތާ އެތައް ޤަރުނެއްވެއްޖެ. ސްކޫލް ކުދިން ޤަޠުލު ކުރުމުގެ ވާހަކަތަކަކީ 2000ގެ ކުރިން ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ނޫން. އެއީ ޙަޤީޤަތުގަ، އެކަން ފެށިގެން އައި ހިސާބަކީ. އެވާހަކަތައް ދައްކަން ފެށި ހިސާބަކީ. މީ ބަޑިއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ނޫން. މީ ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ މައްސަލައެއް. މީ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލައެއް. މީ ޘަޤާފީ މައްސަލައެއް. މީ ރޫހީ މައްސަލައެއް.
ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް؛ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް

2016 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ޓްރަމްޕް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިންވެސް އެންއާރްއޭއިން ވަނީ ޓްރަމްޕަށް ފުރިހަމައަށް ތާޢީދުކޮށްފައެވެ.

އެންއާރްއޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ޓްރަމްޕް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބަޑިގެންގުޅުމުގެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރާ ޓީޗަރުންނަށް މާލީ ބަދަލެއް ދިނުމަށްޓަކާ، އާ ޓެކްސް ކްރެޑިޓެއް ތަޢާރަފު ކުރުމަށް ބާރު އަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންއާރްއޭގެ މިފަހަރުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާ މި ދަނޑިވަޅަކީ، އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ނުވަތަ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީ ތެރޭގައި، ރިޔާސީ ކެމްޕޭންގެ ފޯރި ގަދަވެފައި ވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. ޓްރަމްޕްގެ އިތުރުން، ރިޕަބްލިކަންސްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރައްވާ އިތުރު އޮފިޝަލުންގެ ތެރޭގައި ފްލޮރިޑާގެ ގަވަރުނަރު ރޮން ޑެސެންޓީސް، ސެނެޓަރ ޓިމް ސްކޮޓް، އަދި އެމެރިކާއިން އދއަށް ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި މަންދޫބު، ނިކީ ހެއިލީ ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް އެމެރިކާގައި ބަޑީގެ ހަމަލާ ދީގެން މަރުވާ މީހުން ވަނީ ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަކަށް އިތުރު ވެފައެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ 3 ހަފުތާއަށް އެކަނި ބަލާލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، 2 ހާދިޘާއެއްގައި 11 މީހަކު ވަނީ މަރާލާފައެވެ. ފުރަތަމަ ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ޓެނެސީގެ ސްކޫލެއްގައި ކަމަށް ވާ އިރު، ދެވަނަ ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ކެންޓަކީގެ ބޭންކެއްގައެވެ. މި 2 ހާދިޘާއަށް ބަލާއިރުވެސް، ހަމަލާ ދިން މީހާ ބަޑި ގަނެފައި ވަނީ، ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް