ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 13:55
މާލޭގެ މަގުމަތި
މާލޭގެ މަގުމަތި
ރާއްޖެ އެމްވީ
އިމަރޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަސަރުކުރި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް، މާލީ އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ބުރުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތައް ރިވިއުކުރެވި، ގްރާންޓް ފައިސާ ދަނީ ދޫކުރަމުން
 
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ޖުމްލަ 500 ފުރުސަތު

ކޮވިޑް-19 އިމަރޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަސަރުކޮށްފައިވާ، އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ވޯލްޑްބޭންކް ގުޅިގެން ހިންގަމުންދާ "ކޮވިޑް-19 އިމަރޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް"ގެ ދަށުން، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން، އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ބުރު ނިމި، ތިންވަނަ ބުރަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ބުރުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތައް މިހާރު ރިވިއުކުރެވި، ގްރާންޓް ފައިސާ ދަނީ ދޫކުރެވެމުންނެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ޖުމްލަ 500 ފުރުސަތެވެ. ޕްރޮގްރާމުގެ ތަފްސީލާއި، ހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތަކާއި ފައިސާގެ އެހީ ދެވޭ އަދަދު، އަދި ދެވޭނެގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި، މިނިސްޓްރީން އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު ޖޮބް ސެންޓަރ ވެބްސައިޓުގައި ވަނީ ޝާއިއު ކޮށްފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ދާއިރާތައް:

  1. އަތްތެރި މަސައްކަތް
  2. ބިއުޓީ އަދި މޭކަޕް ކުރުން
  3. ފޮޓޯގްރަފީ އަދި ވީޑިއޯގްރަފީ
  4. ފެހުން އަދި ޓެކްސްޓައިލްސްގެ މަސައްކަތް
  5. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
  6. ކްރިއޭޓިވް އާރޓްސް އަދި މިއުޒިކް
  7. ކުޅިވަރު އަދި ފިޓްނަސް

އެހީއަށް އެދުމުގައި ހަމަވާންޖެހޭ މައިގަނޑު ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2022އާ ހަމައަށް ފާއިތުވި 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދަމުން އައިސްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުމާއި، އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމާ ހަމައަށް، ފާއިތުވެދިޔަ 4 ހަފުތާގައި މުސާރަ ލިބޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތަކަށް ނުވުން، ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ ހަފުތާއަކު 20 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށް ނުވުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް