ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 09:07
އއ. ފެރިދޫ
އއ. ފެރިދޫ
ފޭސްބުކް
ފެރިދޫއިން 30 އަހަރަށް ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން
ފެރިދޫއިން ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 30 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބިމެއް ކުއްޔަށް ދެނީ
މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 03 މެއި ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:15 ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ 8030 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް

އއ.ފެރިދޫއިން ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 8030 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް 30 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ފެރިދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ ކައުންސިލްގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ރައްވެހިގެ ބިމުން (އިރުމަތިން ) 8030 އަކަފޫޓުގެ ބިން ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 30 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އޭޕްރިލް 27 ވާ ބުދަ ދުވަހު 13:00 ގެ ކުރިން ބިޑްފޮތް ގަތުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބީލަން ވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 2023 މެއި 03 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:15 ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ބީލަން ބަލައިގަތުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2023 މެއި 30 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:15 ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ނުވަތަ އެކަންކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅައި، ދުރާލާ އާންމުކޮށް އަންގާ އެޑްރެހެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ބިޑު ހުށަހެޅޭނީ ގަންނަ ކޮންމެ ބިޑު ފޮތަކަށް 1 ބިޑެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކާއި، އީމެއިލް ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ކާރިސާތަކާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށްވުރެ، މިފަހަރު ސިނާއަތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ: ރާއިދު
ފެރިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
ފެރިދޫގައި ފެން ބޮޑުވެގެން މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
އާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެމުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެވިފައިވޭ: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
މާޒީއަށް ބަލާއިރު، ޑރ.މުއިއްޒަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: މެމްބަރު އީސަ
އެހެން ގައުމުތަކާ ޖައްސާލުމުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ގެއްލުން ލިބޭ: ފަރުހާދު
ފެރިދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ
ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދިނުމުން އެކަން ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަކަން ފެރިދޫއިން އެނގޭ: ރައީސް