ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 23:44
އެމްއެންޑީއެފުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
އެމްއެންޑީއެފުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
އެމްއެންޑީއެފް
ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ
ފެރިދޫގައި ފެން ބޮޑުވެގެން މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
ފެންވަދެފައި ހުރުމުން، ފެން ނުވަންނާނެހެން އަށް ގެއެއްގެ ކައިރިއަށް ވެލި އަޅައި، ހަތަރު ގެއެއްގެ ކައިރީގައި 60 ވެލިގޯނި ޖަހާފައިވޭ
ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ޕަންޕު ބޭނުންކޮށްގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މި ދުވަސްވަރު ދަނީ ވިއްސާރަ ކުރަމުން

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކުރަމުންއަންނަ ވިއްސާރައިގައި އއ. ފެރިދޫއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ސިފައިންނާއި މާލެ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ފެރިދޫގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ، ބައެއް ގޭގެއަށް ފެން ވަދެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފެރިދޫއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އެ ރަށު ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެގެން އުޅޭ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއަށް ލިބުނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:21 ހާއިރު ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

ފެންބޮޑުވެ ގެތަކަށް ފެން ވަދެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއެކު އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ސިފައިންނާއި މާލެ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން ފެން ހިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި، ވެލި ބަސްތާ ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ގޯނިފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 3:15 ހާއިރު އެ ރަށަށް ދިޔަ ކަމަށާއި ފެން ބޮޑުވެފައިހުރި ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ޕަންޕު ބޭނުންކޮށްގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންނެވެ.

މަގުތަކުގައި ބޮޑުވެފައިހުރި ފެންގަނޑުތައް ހިއްކައި މިހާރު އާންމު ހާލަތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއފުން ބުންޏެވެ.

ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ގޭގެއަށް ފެންވަދެފައި ހުރުމުން، ފެން ނުވަންނާނެހެން އަށް ގެއެއްގެ ކައިރިއަށް ވެލި އަޅައި، ހަތަރު ގެއެއްގެ ކައިރީގައި 60 ވެލިގޯނި ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި ހޯމަ ދުވަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެއެވެ. އެގޮތުން، އުތުރާއި މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭއިރު އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް