ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 15:54
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ
ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތަކާއެކު، ރަށްރަށުގައި ތިބޭ މީހުން އިންސާފަށް ވާސިލްވުމަށް އުފުލާ ބުރަ ކުޑަވާނެ: މިއުވާން
 
ޖުޑީޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓާއި، ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓާއި، ސަރކިޓް ކޯޓުތައް އުފެއްދޭގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައިވޭ

މާލޭގައި ހުރި ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތައް އުފެދިގެން ދިއުމުން، ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އިންސާފަށް ވާސިލްވުމަށް މިހާރު އުފުލަންޖެހޭ ބުރަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެންދާނެކަަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓާއި ސަރކިޓް ކޯޓުތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ، އެ މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކާއެކު ކޯޓުތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، ގާނޫނުން ކަނޑައެޅޭ ޖުޑީޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓްތަކުގައި ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތަކެއް އުފެއްދުމާއި، ކޮންމެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެއްގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި އަދަދަކަށް ސަރކިޓްތަކެއް އައްޔަންކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި މެޖިސްޓްރޭޓުން ވަކި ކޯޓަކަށް އައްޔަންކުރާގޮތަށް އޮންނަ އޮތުން ބަދަލުކޮށް، މެޖިސްޓްރޭޓުން އައްޔަންކުރާނީ ކަނޑައެޅޭ ސަރކިޓްތަކަށް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއުވާން ވިދާޅުވީ, އަލަށް ގެންނަ ބަދަލާއެކު ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތައް އުފެދިގެން ދިއުމުން މާލެއަށް މައްސަލަތަކަށް ރަށްރަށުން މީހުން އަންނަންޖެހުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެކަމަށެވެ.

ސަރކިޓްތަކުގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން މެޖިސްޓްރޭޓެއް ގާއިމުވެ ހުންނާނެ ރަށްތައް ކަނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، މެޖިސްޓްރޭޓެއް ގާއިމުވެ ނުހުންނަ ރަށްރަށުގައި ޝަރީއަތްތައް ހިންގާނީ، އެ ސަރކިޓަށް ނިސްބަތްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މެޖިސްޓްރޭޓުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް