ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 16:37
މާޒިޔާގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިހުގައި: ޓީމަށް ޕްރެޝަރެއް ނެތް
މާޒިޔާގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިހުގައި: ޓީމަށް ޕްރެޝަރެއް ނެތް
މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް 2023
ޓީސީ ޕްރެސް އަށް ހާޒިރުނުވި، މާޒިޔާ އަށް ޕްރެޝަރެއް ނެތް
 
ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް އަށް ހާޒިރުވުމަކީ މަޖުބޫރު މާއްދާއެއް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސަށް ޓީސީ ހާޒިރުނުވިއިރު މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާމެދު ކަންބޮޑުވުމެއްނެތް ރާގަކުން މާޒިޔާއިން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

ޕްރެސް ކޮންފަރެންސަށް ޓީމުގެ ކޯޗު ހާޒިރުވުމަކީ މަޖުބޫރު މާއްދާއެކެވެ. ހާޒިރުނުވާ ނަމަ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ އެވެ. ޓީސީ އަކީ މުބާރާތަށް އެންމެ ފަހުން ޕްރެކްޓިސް ފެށި އެއް ޓީމެވެ.

މި މެޗާ ބެހޭ ގޮތުން މާޒިޔާގެ ކޯޗު އިވާން ކޮލޭވް ބުނީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ވެސް މާޒިޔާ އަށް އައުމުން ނަފްސާނީގޮތުން ޕްރެޝަރު އޮންނާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިން އެދެނީ އެޕްރެޝަރު ނުނަގަންކަމަށެވެ.

އީގަލްސް ބަލިކޮށް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކުރި ކޯޗު ބުނީ މި މުބާރާތަކީ ސީޒަނުގެ ކުރިއަށް ހުރި މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވާން ވަރަށް ރަނގަޅު މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ. މިހެންވެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕާމެދު ވިސްނާނީ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތައް ކުޅުމަކީ. އެގޮތުން މި މުބާރާތަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު މުބާރާތެއް. މާޒިޔާ އަށް އައީމަ މޯރަލީ ޕްރެޝަރު ހުންނާނެ. މުބާރާތާމެދު ވިސްނާނީ ސީރިއަސްކޮށް. އެކަމަކު އަހަރުމެންގެ ވިސްނުމަކީ މެޗަކަށް ފަހު މެޗަކާމެދު ވިސްނުން،" ކޯޗު ބުންޏެވެ.

އޭނާ އަދި ބުނީ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކަމަށްވާ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މާޒިޔާ ދެއްކި ކުޅުމާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޓީމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލެއް އައުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގައި ވާދަކުރަނީ ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަލާހައިގެން ހަ ޓީމެވެ. އެއީ މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ އަދި ބުރު ސްޕޯޓްސް އެވެ. ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނެނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ވެލެންސިއާ އާއި އީގަލްސް އަދި ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް