ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 17:48
ދަނޑުބިން
ދަނޑުބިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ދަނޑުވެރިންނަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު
"ަސަބްސިޑީ" އަށް ވުރެ ފޮނި އެތައް ކަމެއް ދަނޑުވެރިންނަށް
 
191 އައިޓަމަކުން ވަނީ ޑިއުޓީ ކަނޑާލާފައި
 
މިހާތަނަށް އައި އިރު 6,887,729 (ހަ މިލިއަން އަށް ލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ނަވާވީސް) ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވޭ
 
ރާއްޖޭގެ 9 ރަށެއްގައި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރާއި އެކު ސޯލާރ ޕަވަރޑް ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކޮށްފަވޭ

އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސަބްސިޑީ ދޫކުރިއެވެ. އެ ސަބްސިޑީ އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަކޮށް ދަނޑުވެރި މީހާއަށް ދިނުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ސަބްސިޑީގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ނުހިފި ބާރުގަދަ ކެމިކަލްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ މައްސަލަތައް ދިމާވުން ފަދަ ކަންކަން ފެންމަތިވެފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. ސަބްސިޑީގެ ނަމުގައި މި ސަރުކާރުން ދަނޑުވެރިންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށް ނުދިން ނަމަވެސް މާލީ ގޮތުންނާއި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ބެލި ނަމަވެސް ދަނޑުވެރިންނަށް ނަފާ ލިބޭނެ އެތައް ކަމެއް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ވެސް ފުޅާވެ ފުރިހަމަވެގެން އަންނަނީ އިންވެސްޓަރުން ދޭ ހެޔޮ ފާލުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމަށް ވާއިރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާ ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި "ދަނޑުވެރި ނަފާ" ގެ ނަމުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތށް މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ޕްރޮގްރާމަކީ ދަނޑުވެެރިންނަށް އެތައް ފައިދާ އެއް ލިއްބައިދިން މުހިންމު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެ ލޯން ޕްރޮޤްރާމް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ ގުޅިގެން 18 މާރިޗް 2019 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ޝާމިލްވާ އަންހެނުންނަށް 30% ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އެ ލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ އަންހެން ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބުނު އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އަދި އެ ލޯނު ޕްރޮޤްރާމްގެ ދަށުން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިން ފަދަ އަރބަން އެގްރިކަލްޗަރ، ޕްރޮޓެކްޓަޑް އެގްރިކަލްޗަރ،ޓެރެސް ނުވަތަ ވަރޓިކަލް އެގްރިކަލްޗަރ ކުރުމަށާއި، ޕޯލްޓްރީ އަދި ކުދި ޖަނަވާރު ގެންގުޅުން، ވެލިއެޑިޝަން އަދި އެގްރޮފޮރަސްޓްރީ ނުވަތަ ގަހުގެ ނާސަރީ ފަދަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ކަންކަމަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އައި އިރު ހަ މިލިއަން އަށް ލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ނަވާވީސް ރުފިޔާ (6,887,729) ގެ ލޯނު މި ދާއިރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. ލޯނު ދިނުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ލޯނަށް އެދުމުގައި ދަނޑުވެރިންނަށް ދިމާވި ދަތިތައް ދެނެގަނެ، އެމައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދާ ދިނުމަކީ ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބުނު އިތުރު ލުއިފަސޭހައެކެވެ.

ހަމައެހެންމެ ކޮމިއުނިޓީ ފާމިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ (އެގްރޯނެޓް)ގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ވެސް ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިގްތިސާދު ރުކުރުވާލަން އެޅި މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ ދަނޑުވެރިން މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި (ގަސްކާނާ، ބޭސް، މުޑުވައް، އާލާތްތައް އަދި އެހެނިހެން) ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ސަރުކާރުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި އެގްރޯނެޓްގެ ފަރާތުން ގަންނަމުންދިއުމަކީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އޮތް ހެޔޮ ފާލެކެވެ. 5 ރަށެއްގައި މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާ 2023ގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކާއި އެކު އެގްރީމަންޓް ހަދާ، ދަނޑުތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވަނީ ޕްލޭންކޮށްފައެވެ. އަދި މި ދަނޑުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަނޑުވެރިންނަށް ހުޅުވާލާ އަދި ދަނޑުވެރިނާއި އެކު ކޮންޓްރެކްޓް ހެދުމަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރަމުން ގެންދާ ސާމާނުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަކީ ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބުނު އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. 191 އައިޓަމަކުން ވަނީ ޑިއުޓީ ކަނޑާލާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވައިދުގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތް ލިބިގަތުމަށް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި މުހިންމު އިންތިޒާމެކެވެ.

Advertisement

އެގޮތުގެ މަތީން 14 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތަށް އެދި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތަށް އެދި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު މުޅިން އަލަށް 12 ފަރާތަކުން ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މުޅި ޖުމްލަ 64 ފަރާތަކުން އެ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވެއެވެ.

އަދި ދަނޑުވެރި އުފެއްދުންތައް މާކެޓް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންއިން މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 715 ދަނޑުވެރިންނާއެކު ކޮންޓްރެކްޓް ޤާއިމްކޮށް އެފަރާތްތަކުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ގަނެ މާކެޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކެނޑިނޭޅި ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިއީ ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި ތާޒާ ކަމާއި އެކު ވިއްކުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. އެގޮތުން ދަނޑުވެރި އުފެއްދުންތަކުގެ ތާޒާކަން ހިފެހެއްޓުމަށް އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިހާރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ 9 ރަށެއްގައި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރާއި އެކު ސޯލާރ ޕަވަރޑް ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ.

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް