ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 17:22
ފްރާންސްގެ ރައީސް އިމެނުއަލް މެކްރޮން އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން
ފްރާންސްގެ ރައީސް އިމެނުއަލް މެކްރޮން އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން
ރޮއިޓާސް
ޝީ ޖިންޕިންގ އާއި އިމެނުއަލް މެކްރޯން
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ޕުޓިންނަށް ދެންނެވުމަށް ޝީ އަރިހު މެކްރޮން އެދިވަޑައިގެންފި
 
ޝީ ވަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
މެކްރޯން ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ މަސްރަހު އިތުރަށް ގޯސްވިޔަ ނުދީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ޝީ ވަނީ ޔޫކްރޭނާއި ރަޝިޔާއާ ދެމެދު ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފެށުމަށާއި އެ މައްސަލައަށް ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ގޮވާލައްވާފައި

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން އަރިހު ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ދެންނެވުމަށް ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޯން، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ އަރިހު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މެކްރޯން މިފަދައިން އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެން ޗައިނާގެ ރައީސް އާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

އެގޮތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ޕުޓިން އަރިހު ދެންނެވުމަށް މެކްރޯން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެއާކު ޝީ ވަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި މެކްރޯން ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ މަސްރަހު އިތުރަށް ގޯސްވިޔަ ނުދީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާތަކުގައި އީޔޫގެ ވެރިޔާ އުރުސުލާ ވޮން ޑަރ ލެޔެން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މެކްރޮންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޝީ ވަނީ ޔޫކްރޭނާއި ރަޝިޔާއާ ދެމެދު ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފެށުމަށާއި އެ މައްސަލައަށް ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ފްރާންސުން ވަނީ ދެ ރައީސުންގެ މަޝްވަރާތަކަކީ ތެދުވެރި އަދި ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކަމަށެވެ. ޗައިނާއިން މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ސިފަކޮށްފައިވަނީ "ރަހުމަތްތެރި" އަދި "ފުން" މަޝްވަރާތަކެއް ގޮތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް