ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 16:58
ސްޓެލްކޯއިން މީޓަރުތަކުގެ މައުލޫމާތު ނަގަނީ - މި މަހުން ފެށިގެން ކުނި ބިލް ހިމަނާފައިވާނީ ކަރަންޓް ބިލާއެކު
ސްޓެލްކޯއިން މީޓަރުތަކުގެ މައުލޫމާތު ނަގަނީ - މި މަހުން ފެށިގެން ކުނި ބިލް ހިމަނާފައިވާނީ ކަރަންޓް ބިލާއެކު
ސްޓެލްކޯ
ކުނި ބިލް
މީޓަރުގެ މައުލޫމާތު މި މަހުގެ 13ގެ ކުރިން ދިނުމަށް އެދިއްޖެ
 
ފޯމް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް މޭ 2023ން ފެށިގެން ހިދުމަތް ދިނުން މެދުކެނޑޭނެ

ވެމްކޯގެ ކުނިނެގުމުގެ ހިދުމަތުގެ ފީ ސްޓެލްކޯގެ ބިލުގައި ހިމެނުމަށް، މީޓަރުތަކުގެ މައުލޫމާތު މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދިނުމަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ވެމްކޯއިން ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ހިދުމަތަށް ނަގާ ފީ، 1 އެޕްރީލް 2023ން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓް މީޓަރުގެތަކުގެ ބިލުގައި ހިމަނައިގެން ފީ ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މުއްދަތު ވަނީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ. ކުރިން އެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ 6 އެޕްރީލް (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުއެވެ. ވެމްކޯއިން ވަނީ، ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓް މީޓަރުތަކުގެ ބިލުގައި ހިމަނައިގެން ފީ ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އާންމު ގޭބީސީ ކަރަންޓް މީޓަރުތަކުގެ ތެރެގައި ލިފްޓް ނުވަތަ މެއިންޓަނަންސް މީޓަރެއްވާނަމަ އެފަރާތްތަކުން "ޔޫޓިލިޓީ މީޓަރ އެކްސްކްލޫޝަން ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް، އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކޮމަރޝަލް ރެޒިޑެންޝަލް ކޮމްޕްލެކްސްތައް ބަލާ ފަރާތްތަކުން "ޕްރައިމަރީ މީޓަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް ގްރޫޕިންގ ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ވެމްކޯގެ ހިދުމަތް ހޯދާ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާ "އިންފޮމޭޝަން އަޕްޑޭޓް ފޯމް" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 13 އެޕްރީލްގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ވެމްކޯއިން ބުނީ މި މުއްދަތުގައި ފޯމް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް، މޭ 2023ން ފެށިގެން ހިދުމަތް ދިނުން މެދުކެނޑޭނެ ކަމަށެވެ. ވެމްކޯއިން ބުނީ މި ފޯމް އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ އީމެއިލަށް ހުށަހެޅޭނެކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 20:31
ހެޔޮނުވާނެ
ހެޔޮނުވާނެ .. ތި ފޯމުތައް ދޫކޮށްލާފައި ތަންކޮޅެއް ތާހުޒީބު ވެބަލަ.. އަދިވެސް މިއުޅެވެނީ 80ގަ ތަ؟ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ގޮތެއް ހަދާބަލަ. މީހުން ރަޖިސްޓަރީއެއް ނުވެއޭ ދެން ބުނާނީ..