ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 15:56
ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަދާ ޓިވެޓް ސެންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން - އަލިފުށީގައި އަޅާ ޓިވެޓް ސެންޓަރު
ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަދާ ޓިވެޓް ސެންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން - އަލިފުށީގައި އަޅާ ޓިވެޓް ސެންޓަރު
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ސްޓޭޓް އޮފް ދި އާރޓް ޓިވެޓް ސެންޓަރ
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ސްޓޭޓް އޮފް ދި އާރޓް ޓިވެޓް ސެންޓަރެއް ތަރައްގީކުރަނީ
 
މި އިންސްޓިޓިއުޓް އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށިން 35,777.88 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، މަތީތައުލީމާއި ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒުތައް ބިނާކޮށް ހިންގުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ސްޓޭޓް އޮފް ދި އާރޓް ޓިވެޓް ސެންޓަރެއް ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތަށް 2 ވަނަ ފަހަރަށް، އީ.އޯ.އައި (އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް/ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ) ދައުވަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ މި ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް-ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް އުސޫލުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މިއީ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ފަރާތުން ފަންޑުކޮށްގެން, އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އުސޫލުން (ބިލްޑް-ފައިނޭންސް-އޮޕަރޭޓް މޮޑެލްގައި) ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ތަރައްގީކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޓިވެޓް ސެންޓަރު ޚާއްޞަކޮށްފައިވަނީ އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާގެ އެކި ލެވެލްތަކުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށެވެ. މިކޯސްތަކުގެ އިތުރުން ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު އެހެނިހެން ކޯސްތައްވެސް މި އިންސްޓިޓިއުޓުތަކުގައި ހިންގުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ.

Advertisement

މި އިންސްޓިޓިއުޓް އިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށިން 35,777.88 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި ޕަބްލިކް-ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް މި ބިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 50 (ފަންސާސް) އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. މި ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ ސްކޯޕްގައި، ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓް ބްލޮކެއްގެ އިތުރުން އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކެއް ހުންނާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން މި ބިމުގައި އިތުރު ވިޔަފާރީތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި އިންސްޓިޓިއުޓުގައި އިންޖިނިއަރިންގ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ޚާއްޞަ ވޯކްޝޮޕްތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ކޯސް ހިންގުމަށް، މަލްޓި-ޕަރޕަސް ވޯކްޝޮޕާއި ކިޔަވައިދޭ ކްލާސް ރޫމާއި އައި.ސީ.ޓީ ލެބޯޓަރީ ހުންނާނެއެވެ. އަދި އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚާއްޞަ އޭރިއާއަކާއި ސްޓާފް ރޫމަކާއި ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚާއްޞަ އޭރިއާގެ އިތުރުން، އޮޑިޓޯރިއަމަކާއި މީޓިންގ ރޫމްތަކާއި ސްޓަޑީ ރޫމްތަކާއި ލައިބްރަރީވެސް ހުންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް، މި އިމާރާތުގައި ދަރިވަރުންގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެކި ކަހަލަ ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ މަގު ފަހިވެފައި ހުންނާނެއެވެ.

މި ޓިވެޓް ސެންޓަރު ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް މިހާރު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ރިކުއެސްޓް ފޯރ އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓްއާ ގުޅޭ ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމެންޓްތައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ވެބްސައިޓް www.finance.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މި ހުޅުވާލެވުނު ޓެންޑަރގެ ސުންގަޑިއަކީ 04 މެއި 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00އެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް