ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 21:56
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް
މަޖިލިސް
ރ އަތޮޅު ދެކުނު ބިތުގައި އަޅާ އެއާޕޯޓް
ރ އަތޮޅު ދެކުނު ބިތުގައި އެއާޕޯޓް އަޅާނެ ރަށެއް އަދި ނިންމާފައެއްނުވޭ: މިނިސްޓަރ
 
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކާއި ގުޅިގެންކަމަށް
 
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރ އަތޮޅު ދެކުނު ބިތުގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމުގައި ދެ ތަނެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވޭކަމަށް

ރ އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އެއާޕޯޓް އަޅާނެ ރަށެއް އަދިވެސް ނިންމާފައިނުވާކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އާދަމް ޝަރީފް ރ އަތޮޅު ދެކުނު ބިތުގައި އަޅާ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދާދިފަހުން ރ އަތޮޅު ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކުރެއްވިކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރ އަތޮޅު ދެކުނު ބިތުގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމުގައި ދެ ތަނެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވޭކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭގެތެރެއިން އެއް ތަނަކީ ބެރިޔަންފަރުކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އަތޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް ވިސްނައިފި ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އެންމެ ރަނގަޅީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކާއި ގުޅިގެން އެޅެންޏާ އެޅުމޭ އަސްލު. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ އެކަން ކުރެވެން ހުންނާނެ ތަންތަނުގައި. އޭރުން އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އޭގެ ހަމަ ސީދާ ފައިދާތަކެއްވޭ. އިގްތިޞާދީ ފައިދާތަކެއްވޭ. އަދި މަސައްކަތުގެ އަގުވެސް ކުޑަވޭ. އެއީ ބަނދަރު އަޅާކަށް ނުޖެހޭ، ކަރަންޓް ވަކިން ލާކަށްނުޖެހޭ، ފެނާއި ނަރުދަމާ ވަކިން އަޅާކަށްނުޖެހޭ، އެކޮމެޑޭޝަން އަޅާކަށްނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ ވަކިން އެއާޕޯޓެއް ހެދީމާ ފަޅުރަށެއްގައި އުޅޭހެން އުޅެންޖެހެނީ
ހައުސިން މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރ އަތޮޅުގައި އަދި އެގޮތް ނޯވެދާނެކަމަށާއި މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެގޮތް ނުފެންނަކަމަށެވެ.

ރ އިފުރުގައި މިހާރުވެސް އެއަރޕޯޓް ހިންގަމުން އަންނައިރު އެއަތޮޅު އަލިފުށީގައި އަންނަނީ އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަލިފުށީގައި ގާއިމުކުރާ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި ނިމި ޚިދުމަތް ދޭންފެށޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރ އަތޮޅު ދެކުނު ބިތުގައި އަޅާ އެއާޕޯޓާއި ގުޅޭ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ރ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި، އެއަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެކުނު ބިތަށް އެއަރޕޯޓެއް މުހިންމުކަމުގެ ވާހަކަ ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

އެދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ވަނީ ރ އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައިވެސް އެއަރޕޯޓެއް އަޅުއްވައިދެއްވާނެކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެއީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް