ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 18:02
އެމްއެންޕީއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޕީއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއެންޕީން ކޯލިޝަން ނުހެދުމަށް ނިންމުން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެމްއެންޕީން އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ ފަހަތަށް ނޭރުމަށް ނިންމައިފި
 
ތަޞައްވުރެއް އޮތް ކޮންމެ ބަޔަކާއެކުވެސް އެމްއެންޕީން ގުޅިގެން އިސްވެ މަސައްކަތް ކުރާނެ
 
ޕާޓީއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދާ ނަތީޖާއަށް ބަލާ، ޕާޓީއިން ޤަބޫލު ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއި އިތުބާރު ޕާޓީއަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށް

ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ން އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ ފަހަތަށް ނޭރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެޕާޓީން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ(ޖޭޕީ)ން އިސްވެއޮވެ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް، އެޕާޓީއިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވި ދައުވަތަށް ދިން ޖަވާބުގައެވެ. އެމްއެންޕީން ބުނީ އެޕާޓީން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް އެޕާޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިން ގިނަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހުކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޖޭޕީން ހުށަހެޅި ފަދައިން އެޕާޓީން އިސްވެއޮވެ އުފައްދާ ކޯލިޝަނެއްގައި އެމްއެންޕީން ބައިވެރިވުމަކީ، ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަޚްސީ މަޤުޞަދު ގެއްލޭނެ ޢަމަލަކަށްވުމުގެ އިތުރުން، އެދައުވަތު ޤަބޫލުކުރުމަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ކެނޑިނޭޅި ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދިޔަ ޔަޤީންކަން ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ފަހަތަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެރުމަކީ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުމާ ފުށުއަރާނެ ނިންމުމެއްކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްއެންޕީން ބުނީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށްފަހު މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުންނާއި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޕާޓީއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދާ ނަތީޖާއަށް ބަލާ، ޕާޓީއިން ޤަބޫލު ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއި އިތުބާރު ޕާޓީއަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާ ޔަޤީންކަމަކީ ތަޞައްވުރެއް އޮތް ކޮންމެ ބަޔަކާއެކުވެސް އެމްއެންޕީން ގުޅިގެން އިސްވެ މަސައްކަތް ކުރާނެކަން، ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެމްއެންޕީގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ނާޒިމެވެ. އެޕާޓީން އަންނަނީ ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތައްވެސް ހިންގަމުންނެވެ.

ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހީމް ވަނީ އެމްއެންޕީ އާއި ޕީޕީއެމް އަދި ޑރ. މުހައްމަދު މުނައްވަރަށާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރަށް ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ދައުވަތު ފޮނުވާފައެވެ. އެ ދައުވަތާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް އިންވެސް ބުނެފައިވަނީ އެހެން ބަޔަކު އިސްވެ އޮވެ ހަދާ ކޯލިޝަނެއްގައި ބައިވެރިނުވާނެކަމަށާއި އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް