ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 09:23
އެވަޓަންއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރި ލަނޑަށްފަހު ކީން
އެވަޓަންއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރި ލަނޑަށްފަހު ކީން
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
މެޗު އެއްވަރުވެ އެވަޓަން ރެލިގޭޝަނުން މައްޗަށް، ޓޮޓޮންހަމް ހަތަރަކަށް!
 
ޓޮޓެންހަމްއާއި، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ނިއުކާސަލް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެވަޓަންއާއި, ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އެއްވަރުވެ ދެޓީމްވެސް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

1-1 ން އެއްވަރުވި މެޗަށްފަހު އެވަޓަން ވަނީ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުން ތިން ދަރަޖަ ކުރިއަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެއީ 27 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެވަޓަން މިހާރު އޮތީ 15 ވަނާގައެވެ. އެކަމަކު އެއީ 16 އަދި 17 ވަނާގައި އޮތް ދެޓީމާ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެ ފައިދާ ގޯލުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މެޗަށް ނިކުއިންއިރު އެވަޓަން އޮތީ ރެލިގޭޝަން ޒޯންގައެވެ. މިނަތީޖާއާއެކު ރެލިގޭޝަން ޒޯނަށް ވެއްޓުނީ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑެވެ. އެކަމަކު އެއީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގަކާއެކުއެވެ.

Advertisement

މެޗުން މޮޅުނުވިޔަސް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުވެ, ގޯލްގެ ތަފާތުން ކުރިހޯދައިގެން ޓޮޓެންހަމް ވަނީ ހަތަރު ވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެއީ 50 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތިންވަނާގައި އޮތް ނިއުކާސަލްވެސް އޮތީ 50 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެކަމަކު ޔުނައިޓެޑަށްވުރެ އިތުރަށް ޓޮޓެންހަމްއިން ދެ މެޗު ކުޅެފައިވާތީ ފުރުޞަތު ބޮޑީ އަދިވެސް ޔުނައިޓެޑަށެވެ.

އެވަޓަން ކޮޅަށް ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ކުރި ހޯދީ ޓޮޓެންހަމްއިންނެވެ. އެއީ އެވަޓަންގެ ކީން ކްރިސްޓިއަން ރޮމެރޯއަށް ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ ހެރީ ކޭންއެވެ. މެޗުގެ ފަހު މިނިޓްގައި އެވަޓަންއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ޕެނަލްޓީ ދިން ފައުލްކުރި ކީންއެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖެހީ އޭރިޔާ ބޭރުން, 25 ޔާޑުން ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ގޯލަށް ވައްދާލައިގެންނެވެ. ކީންއަށް ފައުލްކޮށްގެން ޓޮޓެންހަމްގެ ލުކަސް މައުރާއަށް 88 ވަނަ މިނިޓްގައި ރަތްކާޑް ދެއްކިއެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ކޭންއަށް ކުރި ފައުލަކަށް އެވަޓަންގެ ޑޮކޫރޭއަށް ރަތްކާޑް ދެއްކުމުން މެޗުގެ ބޮޑުބައި އެވަޓަންއިން ކުޅުނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް