ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 22:28
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން މިރޭ ވަކިވެގެންދިޔަ ފަސް ބައިވެރިން --
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން މިރޭ ވަކިވެގެންދިޔަ ފަސް ބައިވެރިން --
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވަކިވެގެންދާ ފަސް ބައިވެރިން އިއުލާންކޮށްފި
 
ދެވަނަ ބުރުގެ ކިޔެވުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި
 
މި ވަނަތަކަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އިނާމު ހުށަހަޅައިފައިވޭ
 
މިއީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ގުރުއާން މުބާރާތް

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ވަކިވެގެންދާ ފަސް ބައިވެރިން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވަނީ އޮޑިޝަނުގައި ބައިވެރިވި 111 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 20 ބައިވެރިއަކު ހޮވައިގެން ބައިވެރިކޮށްފައެވެ. ރަންތާޖު މުބާރާތް މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަށައި އެ ބައިވެރިންގެ ފުރަތަމަ ކިޔެވުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 20 ވަނައަށް ދިޔަ ބައިވެރިއަކީ އައިމިނަތު ލައިސާ ސަލީމްއެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުން އަލްވަދާއުކީ ވަގުތު ލައިސާ ބުނީ މިއީ އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ވެސް ކުރެވުނު އެންމެ ތަފާތު ތަޖުރިބާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއާއެކު ބައިވެރިވި ހުރިިހާ ބައިވެރިންނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށާއި އެއިން އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ހަނދާން ނުނެތޭނެ ކަމަށް ލައިސާ ބުންޏެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 20 ވަނަ ލައިސާ ސަލީމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 19 ވަނަ އަށް ގޮސްފައިވަނީ ރުސްތުމް ދާއޫދެވެ.

މުބާރާތުން ވަކިވި ވަގުތު ރުސްތުމް ބުނީ މުބާރާތުގެ މި ހިސާބަށް އާދެވުނީތީ ވެސް އުފާވާ ކަމަށާއި މިއީ އަދި ފެށުމެއް ކަމަށެވެ. އަދިވެސް އޭނާ ފެންނާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ރުސްތުމް ބުންޏެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 19 ވަނަ ރުސްތުމް ދާއޫދް - ރާއްޖެއެމްވީ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 18 ވަނައަށް ދިޔައީ އިބްރާހިމް އައުސްއެވެ.

އެ ވަގުތު އައުސް ބުނީ މިހާ ހިސާބަށް އާދެވުނީތީ ﷲއަށް ހަމްދު ކުރާ ކަމަށާއި މައިންބަފައިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ގުރުއާނުގެ ދާއިރާއަށް ވަނުމުގެ އަސްލަކީ ބައްޕަކަމަށާއި ބައްޕައަށް ބުނެލަން އޮތީ މިހާ ހިސާބުން ވަކިވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް މާޔޫސް ނުވުމަށް ކަމަށް އައުސް ބުންޏެވެ. އަދިވެސް އައު ޖޯޝަކާއެކު މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 18 ވަނަ އިބްރާހިމް އައުސް - ރާއްޖެއެމްވީ

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 17 ވަނަ ބައިވެރިއަކީ ޝިފާޒާ ނައީމެވެ.

ޝިފާޒާ ބުނީ އޭނާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ އޭނާ ކިޔަވައިދޭ ވަރަށް ގިނަ ކުދިންތަކެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށާއި މުބާރާތުގެ މިހާ ހިސާބަށް އާދެވުމުން ވެސް އުފާވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ކިޔަވައިދޭ ކުދިންނަށް ޝިފާާޒާ ބުނީ މިހާ ހިސާބުން މުބާރާތާ ވަކިވާން ޖެހުނަސް ގުރުއާނުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 17 ވަނަ ޝިފާޒާ ނައީމް - ރާއްޖެއެމްވީ

މުބާރާތުގެ 16ވަނައިގައި މުބާރާތާ އަލްވަދާއު ކީ ބައިވެރިއަކީ ސުމާ ހުސައިންއެވެ.

ސުމާ ބުނީ ކަޓައިގެން ދިޔަ ވަގުތު އެންމެ ހަނދާންވަނީ އެހާ ހިސާބަށް އައުމަށް އެންމެ އެހީތެރިވެދިން ޓީޗަރުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޓީޗަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 16 ވަނަ ސުމާ ހުސައިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މި ވަނަތަކަށް ދިޔަ ބައިވެރިންނަށް މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް، ބެސްޓް ބައި މޯލްޑިވްސް އަދި ޕޮއިސް ޕާފިއުމްސްގެ ފަރާތުން ވަނީ އިނާމު ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ދައްކާނީ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:30ގައި ރާއްޖެ ޓީވީންނެވެ.

16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
22%
19%
4%
37%
11%
7%
ކޮމެންޓް