ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 07:21
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލްތައް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
ޑީސެލް ލިބުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން ވޭއިތުވެ ދިޔަ 2 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެމުންއައި ހިދުމަތްތައް ހުއްޓާލަން ޖެހުނު
 
ޑީސެލް އަދި ޕެޓްރޯލް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެފްއެސްއެމް އާއި އަލުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާވަރަށް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ނުކުރެވުމުން އިއުލާނުކޮށްގެން ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 95 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ. މި ނިންމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދުވަހުންދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އެފްއެސްއެމުން ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސަލް ސަޕްލައި ނުކުރުވެމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސަލް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އިއުލާނުކޮށްގެން ބިޑު ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ޑީސެލް ނުލިބުމަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އެތައް ހިދުމަތްތަކަކަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މޭޔަރު ވިދާޅުވީ އެފްއެސްއެމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ވެސް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ޖަލްސާގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް މުޖްތަބާ ޖަލީލް ވިދާޅުވީ އެފްއެސްއެމުން ސަޕްލައިކޮށްދޭ ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސެލްއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ވެހިލަކްތަކަށް ދުއްވެނީ އެންމެ 2 ދުވަހު ކަމަށެވެ. ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޑީސެލް ލިބުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން ވޭއިތުވެ ދިޔަ 2 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެމުންއައި ހިދުމަތްތައް ހުއްޓާލަން ޖެހުނު ކަމަށެވެ.

މި ޖަލްސާގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޑީސެލް އަދި ޕެޓްރޯލް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެފްއެސްއެމް އާއި އަލުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް