ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 22:20
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ، ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ، ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަތުރުވެރިކަން
ގެސްޓު ހައުސްތަކާއި ސަފާރީތަކަށް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ދަތުރުފަތުރު އަގުބޮޑުވުން: މައުސޫމް
 
އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރަށް ދާއިރު، އަގުތައް ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި

ރާއްޖޭގެ ގެސްޓު ހައުސްތަކަށާއި ސަފާރީތަކަށް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ އަގުބޮޑުވުންކަމަށް, ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށް އަދިވެސް އޮތީ މަތިންދާބޯޓު ދަތުރުގެ އަގު ބޮޑުވުން ކަމަށެވެ. އެ ވާހަކަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެންމެންވެސް ދައްކަން ފަށައިފިކަމަށާއި، މަތިންދާބޯޓު ދަތުރުގެ އަގުތައް ތިރިނުވެގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދަމުންދާ ކަމަށެެވެ.

ރާއްޖޭގެ 117 ރަށުގައި ގެސްޓު ހައުސް ހުރިއިރު އެ މާކެޓަށް އަދި ސަފާރީ ސެކްޓަރަށްވެސް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް، ދަތުރުފަތުރުގެ އަގު ބޮޑުވުން.
ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް / ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

މައުސޫމް ވިދާޅުވީ އެ އަގުތައް ބިނާވަނީ ޑިމާންޑާއި ސަޕްލައިގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޑިމާންޑު ވަރަށް މަތިކަމަށާއި ދަތުރުކުރަން ތިބި މީހުންގެ އަދަދުވެސް ގިނަ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ހުރިހާ ބޯޓުތައް ސަރވިސްއަށް ނުނެރެވޭކަމަށާއި ބޯޓުތަކުގެ ކުރޫއިންވެސް ޕެންޑަމިކްތެރޭގައި "ބަނޑުދަމައިލިގޮތަށް" ހުރިހާ ތާކުން އެ އެންމެންވެސް ނާންނަކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ލޮޖިސްޓިކް ދަތިތަކާ ގުޅިގެން ހުރިހާ ފްލީޓްތައް އޮޕަރޭޓް ނުކުރާކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ޑިމާންޑަށް ކޭޓަރ ނުކުރެވޭ ކަމަށެެވެ. އަދި އަގުބޮޑުވާ ސަބަބަކީވެސް އެއީކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރއަށް އަޅާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ އެ ކަންތައް ވެސް ރަނގަޅުވެގެން ދާނެ ކަމަށް.
ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް / ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް