ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:35
އާރަށު މައްސަލައިގައި 52 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
އާރަށު މައްސަލައިގައި 52 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ވ. އާރަށު މައްސަލަ
ދައުލަތުން ނަގަން އެދުނު ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހަލާލު ފައިސާވެސް ހިމެނޭނެ: ޔާމީނު
 
1 މިލިއަން ޑޮލަރުން ލިބުނު ޗެކް ބޭންކުގައި ބަހައްޓައިގެން 52 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ނަފާއެއް އަންނާނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވީ، 52 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް
 
އަމުރު ނެރުމުގެ ވަގުތާއި ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ފަނޑިޔާރުން ދައުލަތަށް އަމާޒު ކުރައްވާފައިވޭ

ވ. އާރަށު މައްސަލައިގައި 52 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ވަނީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ދައުލަތުން ވަނީ އެ ނުކުތާތަކަށް ޖަވާބުވެސް ދީފައެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ދެފަރާތުންވެސް ދެބަސް ނުވާ ކަންކަން އެބަހުރިކަން ފާހަގަކޮށް ދައުލަތުން ބުނީ، މި މައްސަލައިގައި އޮތް ހަމައެކަނި ޚުސޫމާތަކީ އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެވިދާނެ ވަގުތާއި ގުޅޭގޮތުން އޮތް ދެބަސްވުން ކަމަށެވެ.  

ދައުލަތުން ބުނާ ގޮތުގައި އެފަދަ އަމުރު ނެރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޙުކުމް ކުރާ ވަގުތު ޙުކުމާއެކު އެކަންޏެއް ނޫނެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ތަރުތީބަށް ބަލާއިރު، ޙުކުމާއެކުވެސް އަދި ޙުކުމަށްފަހުވެސް އެފަދަ އަމުރެއް ނެރުމަށް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ދައުލަތަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ވަނީ ދައުލަތުން ދިން ޖަވާބަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ.

ޔާމީނުގެ ވަކީލު ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ، އެގޮތަަށް އަމުރު ނެރޭނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިނުވާ އުސޫލުތަކެއް ތައާރަފުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަމިއްލަ ގޮތްތައް ފަނޑިޔާރުން ގެންގުޅެގެން ނުވާނެކަން ޑރ ޖަމީލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެއަށްފަހު ޝަރީއަތުން ވަނީ ބައެއް ކަންކަން ސާފު ކުރައްވާފައެވެ.  އެގޮތުން އަމުރު ނެރުމުގެ ވަގުތާއި ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ފަނޑިޔާރުން ދައުލަތަށް އަމާޒު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެކައުންޓުގައި ހުރި އިތުރު ފައިސާއާއެކު 3،413،230 (ތިން މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ތޭރަހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު، (52،632،006 ރުފިޔާ) އެމްއައިބީގައި ޔާމީނުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެހެން އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރައްވައި، 36 މަސް ދުވަސް ވަންދެން ވަނީ ފައިދާ ހޯއްދަވާފައެވެ. 

މި އަޑުއެހުމުގައި ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވީ، 52 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށެވެ. 1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކް އިސްލާމިކް ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އެއިން އުފެދުނު މުދަަލަކަށް ވާނީ ބޭންކުން ދޭ އިންޓްރެސްޓު ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. ބަހުސްގެ ބޭނުމަށް ބެލި ނަމަވެސް، 1 މިލިއަން ޑޮލަރުން ލިބުނު ޗެކް ބޭންކުގައި ބަހައްޓައިގެން 52 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ނަފާއެއް އަންނާނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި 53 މިލިއަން ގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ ސައްޙަކޮށް، ހަލާލުކޮށް މުދާ ހޯދުމާއި ލިބިގަތުުމުގެ ޙައްޤުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު ހޯދާފައި ހުރި ފައިސާވެސް މީގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ. ރިޝްވަތުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ، މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ބަހުސްގެ ބޭނުމަށް ބެލިޔަސް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު، އެއަށް އިތުރަށް އަންނާނެ އެއްޗަކަށް އޮންނާނީ އިންޓްރަސްޓް، 1 މިލިއަން އާއެކު އިންޓްރަސްޓް ކަލްކިއުލޭޓް ކުރައްވައިފިއްޔާ 53 މިލިއަން އަންނާނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރެއްވުމެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިސަލްއެވެ. ބެންޗުގައި ދެން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު ހަސަން ޝަފީއު އަދި ފަނޑިޔާރު ދީބާނާޒް ފަހުމީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް