ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 12:21
ބެރުވެރިންގެ މަގުސަދަކީ، ރޯދަ މަހުގެ ޙަޤީޤީ ރޫޙު ގެނެސްދިނުމާއި، އެމީހުންނަށް ދިރިއުޅެން ޖެހިފަ އޮތް ދަތި ހާލުގެ މަތިން ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ހަނދާން ނައްތާލަދިނުން
ޣައްޒާގައި ދަންބެރުގެ ޘަޤާފަތް ދިރުވުން
ބެރުވެރިންނާއެކު ޣައްޒާއަށް ތަފާތު ރަމަޟާން މަހެއް
 
"މުސާޙިރާތީ"ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެ ގުރޫޕުން މި މަސައްކަތް ކުރާތާ މިއީ 2 ވަނަ އަހަރު
 
ހާރުދަމަށް މީހުން ހޭލައްވާ ސަޤާފަތް ޣައްޒާގައި ކުރާ ގޮތަކީ، ދީނީ މަދަހަތައް ކިޔާ، ނަބީއްޔާގެ ސީރަތު ހިމެނޭ ލަވަތައް ކިއާ، ސަލަވާތާއި ޘަނާ ކިޔުން
 
މަގުސަދަކީ އެމީހުންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އޮންނަ ފިއްތުންތަކާ، އިންތިހާ ފަޤީރުކަމާ އެކި ކަހަލަ ތަކުލީފުތަކަށް ލުޔެއް ހޯދާ ދިނުމާއި، މީހުން އުފާކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރުން

މިއީ އިންތިހާ ނުތަނަވަސްކަން ފެތުރިފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ، ޢުމުރުން އެންމެ 20 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު މުސްރާންގެ ވާހަކައެވެ. ނަރުސްކަން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރު، މުސްރާންގެ މޫނަކީ، މިއަދު ޣައްޒާގެ މަގުތަކަށް ފަރިތަ މޫނެކެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ދީނީ ޝިޢާރުތައް ހިމެނޭހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަދަހައާއި ޘަނާތަކަށް ބެރުގެ ބުން އަޑު ހަމަ ކުރަމުން، މަގުތަކުގައި އޭނާ ހިނގަމުން ދަނީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައާ ގުޅިފައިވާ ސުހޫރުގެ ސުންނަތް ނުވަތަ ހާރު ދަމަށް މީހުން ހޭލެއްވުމަށެވެ.

ފޯރިއާ ޖޯޝުގައި މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މުސްރާންއަށް ލިބޭ ހިތްވަރަކީ، އޭނާގެ މަދަހަ ޘަނާއާއި ބެރުގެ އަޑު އިވޭ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދާ ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމެވެ. މުސްރާންއަކީ 5 މެންބަރުންގެ ގުރޫޕުގެ އެއް މެންބަރެވެ. "މުސާޙިރާތީ"ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެ ގުރޫޕުން މި މަސައްކަތް ކުރާތާ މިއީ 2 ވަނަ އަހަރެވެ.

އަހަރަމެން މިކަން ކުރަނީ ހާރުދަމަށް މީހުން ހޭލައްވަންށާ، އަހަރަމެންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ މި އޮންނަ ފިއްތުންތަކާ، އިންތިހާ ފަޤީރުކަމާ އެކި ކަހަލަ ތަކުލީފުތަކަށް ލުޔެއް ހޯދާ ދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ. މީހުން އުފާކޮށްދޭން އަހަރަމެން މަސައްކަތް ކުރަން. ރޯދަ މަހުގެ ޙަޤީޤީ ރޫޙު ގެނެސްދޭން މަސައްކަތް ކުރަން. ދީނީ މަދަހައާއި ޘަނާތައް ކިޔައިގެން. އަހަރަމެންނަށް ދިރިއުޅެން ޖެހިފަ މިއޮތް ދަތި ހާލުގެ މަތިން ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ހަނދާން ނައްތާލަދިނުން ބޭނުމަކީ.
މުޙައްމަދު މުސްރާން؛ ޣައްޒާގެ ޒުވާނެއް

ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ، 23 އަހަރުގެ އަހުމަދު ދަހްލާން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ ޒަމާނުއްސުރެ ހާރަށް ޖަހާ އުޅުނު ދަންބެރުގެ ޘަޤާފަތާ ތަފާތު ގޮތަކަށް ޖަހާ ބެރެކެވެ. އެގޮތުން "މުސާޙިރާތީ"އިން ދީނީ ޝިޢާރުތައްވެސް ހުށަހަޅާދެމުންދާ ދިއުމަކީ، ތަފާތެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އަހަރަމެން ފެށީ ޘަޤާފީ ގޮތުން މިކަން ކޮށް އުޅޭ ގޮތާ ތަފާތު ގޮތަކަށް. ނިދަން އޮތީވިއްޔާ ހޭލާށެ، ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރާށޭ ކިޔައިގެން އަތްޖަހާ ލަވަކިއާ ހެދުމުގެ ބަދަލުގަ، އަހަރަމެން ގަސްތުކުރީ، ވަރަށް ހާއްސަ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރަން. ދީނީ މަދަހަތައް މިކިއަނީ. ނަބީއްޔާގެ ސީރިތު ހިމެނޭ ލަވަތައް ކިއާ، ސަލަވާތާއި ޘަނާ ކިއާ އެބަ ހަދަން. އަހަރަމެން ދާ ކޮންމެ ތަނެއްގަ އަހަރަމެންގެ ނިޝާން ވާނެ. މީހުން އަހަރަމެންނާ ވަރަށް ގަޔާވޭ. އަހަރަމެން އެތަންތަނަށް ގެންދަން ހުށަހެޅުންތައްވެސް އާދޭ. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި. ﷲ ގެ ނަބީއްޔާއަށް ޞަލަވާތް ކިޔެވެމުން ފުދޭ.
އަހުމަދު ދަހްލާން؛ ޣައްޒާގެ ޒުވާނެއް

ތަހާނީ ޞާބިރަކީ ޚާން ޔޫނިސްގެ ރަށްވެއްސެކެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގޭއާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން އިނީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ ކުރިން ހާރު ކާށެވެ. ހާރު ކާން އިނދެ، މީޑިއާއާ ވާހަކަދައްކަމުން ތަހާނީ ބުނީ، މި ފަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަކީ އޭނާގެ ސިޓީއަށް ތަފާތު މައްސަރެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުލަ ބޮކިތަކުން ސިޓީ ޖަރީ ކުރުމާއި، އުފާވެރި ވަޤުތުތަކެއް ހިއްސާ ކުރުމަށް، އަވަށު މީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެ އުޅުން ފަދަ ކަންކަން ކުރެވެމުންދާކަން ތަހާނީ ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާ މިފަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ތަފާތުހެން މަށަށް ހީވަނީ. ދުރާލާ މީހުން ތައްޔާރުވި. ބޮކިފަތި ދަމާ، އެކި ގޮތް ގޮތަށް ޒީނަތްތެރި ކޮށް ހެދި، ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވާން ވެގެން، ވަރަށް ކުރީބައިގަ. މިހާރު މީހުން އެބަ އެއްވޭ މަގުތަކަށްވެސް ކާއެއްޗެހި ހިފައިގެން. ވަރަށް ހިތްގައިމު ކަމެއް، މި ގޮތަށް އެއްވުންތައް ބާއްވާލުމަކީ.
ތަހާނީ ޞާބިރް؛ ޚާން ޔޫނިސްގެ ރަށްވެއްސެއް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަމަޟާން މަހަކީ، ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކުރާ ދުވަސްވަރަކަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ. މިހާރުވެސް އެކަމުގެ ކޮޅުމަތި ވަނީ ފެންނަން ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް މުސްރާންއާއި ތަހާނީ ފަދަ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ތިބީ ސާބިތު ކަމާއެކީގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ނުކުޅެދޭ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ޢާއިލާއަކުން ވާ ޤުރުބާނީ: ފާޚާނާކޮށްލަންވެސް 1 ކިލޯމީޓަރަށް ހިނގަންޖެހޭ!
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އދ.ގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި
ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޚާން ޔޫނިސް ވަށާލައިފި
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ ކަމަލް އަދުވާން ހޮސްޕިޓަލް ވަށައިލައިފި، ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރުބޮޑު
ތުރުކީގެ ރެޑް ކްރެސެންޓުން ޣައްޒާއަށް 3.4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ އެހީ ފޮނުވައިފި
އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި، ބަހުސަކަށް ޖާގައެއް ނެތް: އެމެރިކާ
ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކާއެކު ޣައްޒާގެ ބޮޑު ބަޔަކުން މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެއް