ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 15:54
އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް އުން- އެގައުމުގެ ޓޮންގްޗަންގް-ރީގައި ހުންނަ ސޯހޭ ސެޓެލައިޓް ލޯންޗިންގ ގްރައުންޑްގައި
އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް އުން- އެގައުމުގެ ޓޮންގްޗަންގް-ރީގައި ހުންނަ ސޯހޭ ސެޓެލައިޓް ލޯންޗިންގ ގްރައުންޑްގައި
ރޮއިޓާސް
އުތުރުކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު
އުތުރު ކޮރެއާއިން އައު ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތަކެއް ދައްކާލައިފި
މަތިންދާބޯޓު އުފުލާ ބޯޓު ހިމެނޭ ޑްރިލްތަކަކީ "ހަނގުރާމަ ފާޅުގައި އިއުލާން" ކުރުމާއި، އުތުރު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް "ޕްރީއެމްޕްޓިވް އެޓޭކެއް" ދިނުމަށް ތައްޔާރުވުން

އުތުރު ކޮރެއާއިން އައު ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތަކެއް ދައްކާލައި، އެގައުމުގެ ހަތިޔާރު ގްރޭޑްގެ އިތުރު ނިއުކްލިއަރ މެޓީރިއަލް އުފެއްދުމަށް ވައުދުވެފައިވާކަމަށް، ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ކޭސީއެންއޭއިން ބުނެފިއެވެ.

އުތުރުކޮރެއާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓު އުފުލާ ކެރިއަރު ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ކައިރިކުރުމާއެކުއެވެ. ކޭސީއެންއޭއިން އާންމުކުރީ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ "ހަވާސަން-31އެސް"ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ހަތިޔާރުތައް، ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އިންސްޓިޓިއުޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެގައުމުގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް އުން ބައްލަވާލައްވާ މަންޒަރެވެ.

ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާގޮތުގައި މި ތަސްވީރުތަކުން ފެންނަ ކުދި، ނަމަވެސް އެތަކެއްޗަކީ އެމެރިކާއަށް ހަމަލާދެވޭ ނުވަތަ ގައުމުތައް ހުރަސްކޮށް ފޮނުވާ ބެލިސްޓިކް މިސައިލްތަކުގައި ޖައްސައިގެން ފޮނުވާލެވޭނެ ފަދަ ހަތިޔާރުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ކިޔުންގްނަމް ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދޭ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ނޭވަލް އޮފިސަރު ކިމް ޑޮންގް ޔޫޕް ވިދާޅުވީ، މި ހަތިޔާރުތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ މަދުވެގެން ތަފާތު 8 ޑެލިވަރީ ޕްލެޓްފޯމްގައި ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ކިމް ޖޮންގް އުން އަމުރުކުރެއްވީ ހަތިޔާރު ގްރޭޑްގެ ތަކެތި އުފެއްދުމަށް "ދުރު ނަޒަރަކުން" ނިއުކްލިއަރ އާސަނަލް "އެކްސްޕޮނޭންޝަލްކޮށް" ކުރިއެރުވުމަށާއި ވަރުގަދަ ހަތިޔާރު އުފެއްދުމަށް ކަމަށް ކޭސީއެންއޭއިން ބުނެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ ބާރުތަކުގެ ދުޝްމަނަކީ ވަކި ދައުލަތެއް ނުވަތަ ޖަމާއަތެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ "ހަނގުރާމައާއި ނިއުކްލިއަރ ކާރިސާ އަމިއްލައަށް" ކަމަށާއި ހަތިޔާރު ފުޅާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ މަގުސަދަކީ ހަމައެކަނި ގައުމު ދިފާއުކުރުމާއި ސަރަހައްދީ ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކިމްއަށް، އައިޓީއަށް ބިނާކޮށް އިންޓަގްރޭޓެޑް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ކަމަށްވާ "ހައެކްބަންގަޝޫ" ކިޔާ "ނިއުކްލިއަރ ޓްރިގަރ"ގެ މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ކޭސީއެންއޭއިން ބުނެއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިން އަންނަނީ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުކޮށް، ހޯމަ ދުވަހު ކުރު ރާސްތާ ބެލިސްޓިކް މިސައިލްތައް ފޮނުވާލައި، މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެމެރިކާއާއި ދެކުނު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް ނިއުކްލިއަރ ކައުންޓަރ އެޓޭކް ސިމިއުލޭޝަނެއް ހިންގާފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ތަމްރީނުތަކުގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މޮކް ވޯރހެޑް ޖަހާފައިވާ ދެ ޓެކްޓިކަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލުން ނިއުކްލިއަރ އެއަރބަރސްޓެއް ސިމިއުލޭޓް ކުރިއިރު، މާޗް 25-27ށް ނިއުކްލިއަރ ގާބިލްކަން ހުރި ކަނޑުއަޑީގެ ހަމަލާ ޑްރޯނެއް އަނެއްކާވެސް ޓެސްޓްކުރިކަމަށް ކޭސީއެންއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހައިލް-1 ނަމަކަށްކިޔާ ކަނޑުއަޑީގެ ޑްރޯން 41 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު "ޖަގްޑް އެންޑް އޯވަލް" 600 ކިލޯމީޓަރު (373 މޭލު) ރާސްތާއެއްގައި ދަތުރުކުރުމަށްފަހު އިރުއުތުރު އައްސޭރީގެ ކަނޑުގެ އަމާޒަކަށް ވާސިލްވި ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް ޔޫން ސުކް ޔެއޯލް ވިދާޅުވީ ނިއުކްލިއަރ ތަރައްގީއަށް ބާރުއަޅަމުންދާއިރު އިގުތިސާދީ އެހީގެ "އެންމެ ލާރިއެއް"ވެސް އުތުރު ކޮރެއާއަށް ހައްގުނުވާކަމަށެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގެ އަސްކަރީ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވީ، އުތުރުގެ އާ ހަތިޔާރުތައް ޑިޕްލޮއި ކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް އިތުރު ޓެސްޓްތަކާއި ތަހުލީލުތައް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކަނޑުއަޑީގެ ޑްރޯންއާ ބެހޭގޮތުން ނެރުނު ރިޕޯޓަކީ، "އުފައްދާފައި ނުވަތަ މޮޅުކޮށްގެން" ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އަންގާރަ ދުވަހުވެސް ޔޫއެސްއެސް ނިމިޓްޒް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އެމެރިކާގެ ކެރިއަރ ސްޓްރައިކް ގްރޫޕަކުން ވަނީ ޖޮއިންޓް މެރިޓައިމް ޑްރިލްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ބުސާން ނޭވަލް ބޭސްގައި ބަނދަރުކޮށްފައެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަ އަހަރު ފަހުން އެ ކެރިއަރުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރެވެ. މިއީ ދެގައުމުގެ އިއްތިހާދަށް 70 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް ކުރި ދަތުރެކެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ރިއާ އެޑްމިރަލް ކިމް ޖީ ހޫން ވިދާޅުވީ ޖޮއިންޓް އެކްސަސައިޒްތަކުގެ މަގުސަދަކީ، އެމެރިކާގެ އެކުވެރި ގައުމުތަކަށް ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމުގެ އަސްކަރީ ގާބިލްކަން (ޚާއްޞަކޮށް ނިއުކްލިއަރ ބާރުތައް) ރަނގަޅު ކުރުން ކަމަށެވެ.

ސްޓްރައިކް ގްރޫޕްގެ ކޮމާންޑަރު ރިއާ އެޑްމިރަލް ކްރިސްޓޮފަރ ސްވީނީ ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ބޯޓުތައް ހުރީ ކޮންމެ ހާލަތަކަށްވެސް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ޕިއޮންގްޔަންގްއިން ވަނީ އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ޓެންޝަންތައް އުފައްދައި، އަސްކަރީއްޔާ ބޭނުންކޮށްގެން އިންވޭޝަނެއް ރިހަރސް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

އުތުރުގެ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ މީޑިއާ ރޮޑޮންގް ސިންމޫންގައި ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޚާއްޞަކޮށް މަތިންދާބޯޓު އުފުލާ ބޯޓު ހިމެނޭ ޑްރިލްތަކަކީ "ހަނގުރާމަ ފާޅުގައި އިއުލާންކުރުމާއި" އުތުރު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް "ޕްރީއެމްޕްޓިވް އެޓޭކެއް" ދިނުމަށް ތައްޔާރުވުންތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް