ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 11:19
މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ކެޕްޓަން އަބްދުﷲ ސައީދު
މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ކެޕްޓަން އަބްދުﷲ ސައީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯގެ ހިންގުން
އެސްޓީއޯގެ އާ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު ހަމަޖައްސަން ޕީސީބީއަށް ފޮނުވައިފި
 
ސައީދު އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރަން ފޮނުވީ އެ މަޤާމުގައ ހުންނެވި އަމްރު މަޤާމުން ވަކި ކުރުމުން
 
ސައީދު ހުންނެވީ މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ (އެމްއެސްއެސް) ކުންފުނީގެ އެމްޑީގެ މަޤާމުގައި
 
އަމްރު ވަކި ކުރީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ނޫން ކަމަށް ޕީސީބީ އިން ބުނޭ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ކުރީގެ ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ އަބްދުﷲ ސައީދު ހަމަޖައްސަން ޕީސީބީއަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވައިފިއެވެ.

އޭނާ އެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރަން ފޮނުވާފައިވާކަން ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޓްރެޓެޖިސްޓް މުހައްމަދު ހިސާން އަލީ ވަނީ "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ސައީދު މިހާރު ހުންނެވީ މި ވެރިކަމުގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހު އުފެއްދި މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ (އެމްއެސްއެސް) ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައެވެ. އެމްއެސްއެސް އަކީ އެސްޓީއޯގެ ދަށުން ހިނގާ އެސްޓީއޯގެ ކުންފުންޏެކެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފައިވާ ސައީދު ވަނީ 2011 ގައި އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ. އެއަށް ފަހު އޭނާއާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިން ލިމިޓެޑް (އެމްއެންސީއެލް) އޮފީސް ހިންގުމެވެ.

އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު އައްޔަން ކުރަން ނަން ފޮނުވާފައި ވަނީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުން ހުސެއިން އަމްރު ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަމްރު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. އަމްރު ވަކިކުރުމާއެކު ގިނަ ބަޔަަކު ވަނީ ޕީސީބީގެ މި ނިންމުމަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

އަމުރު ވަކިކުރީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ކީ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދު ދީ ޕީސީބީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނީޓަރުކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ޒ) ގެ 1 އަދި 2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުތަކަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް އައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަނީ އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް