ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 18:46
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
އެމްއެމްސީ
ދިވެހި މީޑިޔާގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުން
ގަވާއިދުން ހިންގަމުންދާ މީޑިޔާތައް ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފި
 
މި ދަފްތަރު މަދުވެގެން 3 މަސްދުވަހުން އެއްފަހަރު އަދާހަމަކުރަންޖެހޭނެ

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމަށާއި, ގަވާއިދުން ހިންގަމުންދާ މީޑިޔާތަކާއި ހިންގަމުން ނުދާ މީޑިޔާތައް ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި މީޑިޔާގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި، އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ މިއުސޫލުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި، ކަނޑައެޅޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާތައް ދަފުތަރުކޮށް މިހާތަނަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުމުގެސަބަބުން، މީޑިޔާތަކާގުޅޭ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތި ކަންކަން ހައްލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މިއުސޫލުގެ ދަށުން މީޑިޔާގެ ދަފުތަރުގައި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަމުން އަންނަ މީޑިޔާތަކުގެ އާންމު މައުލޫމާތު ނެރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި މިއުސޫލުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި ދަފުތަރުގައި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީޑިޔާތަކުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ދެމުންދާ މީޑިޔާތަކާއި، ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވީނަމަވެސް ހިންގަމުން ނުދާ މީޑިޔާތައް އެނގޭނެހެން ވަކިވަކިން، ނުވަތަ އެއްކޮށް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

މިއުސޫލުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ މީޑިޔާއެއް ކަމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑަކީ; ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީޑިޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބައިތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރާ އެއްގޮތަށް ހިންގަމުންދާ ނުވަތަ ނެރެމުންދާ މީޑިޔާއަކަށްވުމެވެ.

Advertisement

ހިންގަމުންދާ މީޑިޔާއެއް ކަމުގައި ނުބަލާނެ މިންގަނޑަކީ; ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީޑިޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބައިތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރާ އެއްގޮތަށް ހިންގަމުން ނުދާ ނުވަތަ ނެރެމުން ނުދާ މީޑިޔާއަކަށް ވުމެވެ.

ދަފުތަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޫސް މަޖައްލާތައް ގަވާއިދުން ހިންގަމުންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލުން އަމިއްލައަށް ބަލައި ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

މިއުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ 1 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީޑިޔާގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލަންޖެހޭއިރު، އެކަން ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

މިދަފްތަރު މަދުވެގެން 3 މަސްދުވަހުން އެއް ފަހަރު އަދާހަމަކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އުސޫލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިދަފްތަރު މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކޮށް ފެންނަ ގޮތަށް ޝާއިއުކުރަންޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް