ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 16:41
ހުސެއިން އަމްރު
ހުސެއިން އަމްރު
އެސްޓީއޯ
އަމްރު ވަކިކުރުން
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަމްރު ވަކިކުރިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ޕީސީބީގެ ރައްދެއް
 
ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް އަބަދުވެސް ނިންމަނީ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަގިއްލުކަމާއެކު
 
ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކަށް އިތުރު ބަދަލުތައް ދަނީ ގެންނަމުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަމުން ހުސެއިން އަމްރު ވަކިކުރައްވާފައިވަނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) ން ރައްދު ދީފިއެވެ.

ޕީސީބީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނީޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ޒ) ގެ 1 އަދި 2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުތަކަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް އައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަނީ އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

އަދި މި އުސޫލަކީ 2013 ވަނަ އަހަރު އެ ބޯޑު ފުރަތަމަ އެކުލަަވާލެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް އަމަލުކުރަމުން އައި މައިގަނޑު އުސޫލުގެ އަސާސްތަކަށް ބިނާކޮށް، އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްފަހު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލެއް ކަމަށް ޕީސީބީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ގާނޫނުން ޕީސީބީއަށް މަތިކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެ ބޯޑުން އަބަދުވެސް ކުރަމުންދަނީ ގާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކޮށް ޕީސީބީން ބުނީ އެ ބޯޑުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީވެސް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރެވޭނެހެން، މިނިވަންކަމާއި މުސްތަގިއްލުކަމާއެކު ނިންމާ ނިންމުންތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައިވެސް ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނީ މިގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ޕީސީބީން ވަނީ ޔަގީންކަން ދީފައެވެ.

ޕީސީބީން އިތުރަށް ބުނީ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުތަކަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުމާއި، ވަކިކުރުމުގެ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދާކަމަށެވެ.

އަމްރު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. އަމްރު ވަކިކުރުމާއެކު ގިނަ ބަޔަަކު ވަނީ ޕީސީބީގެ މި ނިންމުމަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
14%
0%
0%
29%
0%
57%
ކޮމެންޓް