ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 15:16
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް، އަދި އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓާރޭޒް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް، އަދި އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓާރޭޒް
ރައީސް އޮފީސް
ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން
ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އދ.ގެ އެހީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
 
މިފަދަ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައި މިވަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކާރިސާތައް ކުރިމަތިވާ މިންވަރާއި، ލިބޭ ގެއްލުން އިތުރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި
 
އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކާއި، އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކަށް

ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ދުރާލައި އިންޒާރުދޭ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އދ.ން އެކުލަވާލާފައިވާ "އަރލީ ވޯރނިންގ ފޯރ އޯލް" އެކްޝަން ޕްލޭނުގެ ދަށުން އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެއެވެ.

މި އެކްޝަން ޕްލޭނަކީ އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ހިޒް އެކްސެލެންސީ އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން، 2027 ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރަށް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ މީހަކީވެސް، ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ދުރާލައި އިންޒާރުދޭ ނިޒާމުތަކުން ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ މީހަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭނެކެވެ. މި އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްފައިވަނީ ފާއިތުވި އަހަރު ބޭއްވުނު އދ.ގެ "ފްރޭމްވޯރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް" (ޔޫއެންއެފްސީސީސީ)ގެ 27 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް (ކޮޕް27)ގައެވެ. މި އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ބެލުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ ޖަމްއިއްޔާ، ވޯރލްޑް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއު.އެމް.އޯ)އާއި ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމާގުޅޭ އދ.ގެ އޮފީސް، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަސް އޮފީސް ފޯރ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން (ޔޫއެންޑީއާރްއާރް)އަށެވެ.

އދ.ން އެކުލަވާލާފައިވާ މި އެކްޝަން ޕްލޭނުގެ ދަށުން، ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގައުމުތަކުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކި ބައިވެރިން މެދުވެރިކޮށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގައި ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހުރި ފަރަގުތައް ދެނެގަތުމާއި، ފަންނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކާއި ކާރިސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންކުރާނެ ވަަސީލަތްތައް ހުރި ނެތް މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި، ކޮންމެ ގައުމެއްގެވެސް ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement

މި އެކްޝަން ޕްލޭނުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކާއި، އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތައް ހިމެނޭހެން، ކާރިސާތަކުން ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑު 30 ގައުމަށެވެ.

އދ.ން މިފަދަ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައި މިވަނީ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކާރިސާތައް ކުރިމަތިވާ މިންވަރާއި ލިބޭ ގެއްލުން އިތުރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން، ފާއިތުވި ފަންސާސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ކާރިސާތަކުގެ ނިސްބަތް ފަސް ގުނަ އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ޖަމްއިއްޔާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ކާރިސާތައް މަދުކުރުމަށް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޭޅިއްޖެނަމަ، 2030ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 560 ކާރިސާ، ނުވަތަ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1.5 ކާރިސާ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށް އެޖަމްއިއްޔާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. ކާރިސާއެއް ހިނގުމުގެ 24 ގަޑިއިރު ކުރިން އެކަމުގެ އިންޒާރު ލިބިއްޖެނަމަ، އެކާރިސާއަކުން ލިބޭ ގެއްލުން 30 އިންސައްތަ ކުޑަކުރެވޭ ކަމަށްވެސް ޑަބްލިއުއެމްއޯއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް