ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 13:00
މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު
މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު
މަޖިލިސް
ކުނަހަންދޫ ނަރުދަމާ
ކުނަހަންދޫ ނަރުދަމާ އަދި އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް
 
ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި މިފަދަ އަސާސީ މަޝްރޫއުތައް ހަރުދަނާ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ

ކުނަހަންދޫ އިންޖީނުގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްތަކާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާތީ އެ މަސައްކަތް އަވަށްކޮށްދިުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދެވެ. މެންބަރު ސައީދު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް ފަށާ ވަކި ހިސާބަކުން މަސައްކަތް ހުއްޓި އަދި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ވެސް އެހެން ކަމަކަށް ގެންގޮސްފައިވާތީއާއި، އަދި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުވެސް ނުލިބި މަޑުޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު އެމަސައްކަތްވެސް ހުއްޓިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާތީއާއި، ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި މި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންވެސް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ދިގުމެދިގެންދާ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ސައީދުގެ ގަރާރުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި މިފަދަ އަސާސީ މަޝްރޫއުތައް ހަރުދަނާ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ކުނަހަންދޫ އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

މި ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިއުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާގައި ކިއުއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް