ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 10:01
އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ދޭސީ ދަނޑުވެރިކަމަށް
ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލް ކުރުން
އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ދޭސީ ދަނޑުވެރިކަމަށް
 
އެކި ބައިބަޔަށް ޕްލާސްޓިކްތައް ވަކިކޮށް، ކުދި އެތިކޮޅުތަކަކަށް ވަންދެން އެ ފުނޑުފުނޑުކޮށް، ދޮވޭ
 
"ކުނި މެނޭޖު" ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ސަންއާގެ ރަށްވެހިން މިއަދު ކުރަމުން ދަނީ، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ދެކިގެން

ފެންނަ ފެނުމަށް އެއީ އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލާ ދިޔަ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތިވެފައިވާ ސިޓީއެކެވެ. އެތަނެއްގައި މާ ބޮޑު ޢުއްމީދެއް އަދި ދިރުމެއްވެސް ނުވާ ތަނެކެވެ. ނަމަވެސް، އަސްލު މަންޒަރު ވަރަށް ތަފާތެވެ. މި ސިޓީއަކީ، ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ލިބި ހުރެމެ، އަމާންކަމާއި ސުލްހަ މަސަލަކަން ދެމި އޮވެމެ، އެ ހަނގުރާމައެއްގައި ނަޞްރު ހޯދުމަށް އެތައް ޤައުމަކުން ނުކުޅެދިފައި ވާ ޕްލާސްޓިކްގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވުމަށް، ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ސިޓީއެކެވެ. ދައްކަން މިއުޅެނީ، ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް، ސަންއާގެ ވާހަކައެވެ.

ޕްލާސްޓިކްގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން، ވީހާވެސް ކުޑަކޮށް، "ކުނި މެނޭޖު" ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ސަންއާގެ ރަށްވެހިން މިއަދު ކުރަމުން ދަނީ، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ދެކިގެން، އަމިއްލަ އަތުންނެވެ.

ކާރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މި ވޯކްޝޮޕްއަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ ޢަދަދަކަށް، ތެޔޮ ހުސްކުރި ކޮންޓޭނަރު ޖަމާވާ ވޯކްޝޮޕްއެކެވެ. ޕްލާސްޓިކުން އުފައްދާފައި ހުންނަ މި ކޮންޓޭނަރުތައް ޖަމާކޮށް، އަލުން ބޭނުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޕްލާންޓަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ، މި ވޯކްޝޮޕުން އުފަލަނީ ޒިންމާދާރު ކަމާއެކީގައެވެ.

މިތަނަށް އެބަ ޖަމާ ކުރަން ހުރިހާ ކަހަލަ ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް. ޕޮލީތީންއާއި ޕޮލީޕްރޮޕިލީންވެސް. އެ ބައިބަޔަށް އަޅަނީ، ކުލަޔާ ބާވަތަށް ބަލައިގެން. އޭގެ ފަހުން ދެން މި ފުނޑުފުނޑުކުރަނީ، ކުދިކުދި އެތިކޮޅުތަކަކަށް ވަންދެން. އެއަށްފަހު ދެން މި ދޮވެ، ހިއްކަނީ. ހިއްކާފަ މި އަޅަނީ ހިމުން ކުރަން މުގުރާ މެޝިނަށް. ހިމުންކޮށްފަ މިހުންނަނީ، ކާރުޚާނާތަކުގަ ބޭނުން ކުރަން ތައްޔާރަށް.
އަހްމަދު އަލް-ހަޝީދީ؛ ރީސައިކަލް ކާރުޚާނާއެއްގެ ވެރިޔާ

ޕްލާންޓާ ހިސާބުން ޕްލާސްޓިކްގެ އާ ދަތުރެއް ފެށެއެވެ. އެކި ބައިބަޔަށް ޕްލާސްޓިކްތައް ވަކިކޮށް، ކުދި އެތިކޮޅުތަކަކަށް ވަންދެން އެ ފުނޑުފުނޑުކޮށް، ދޮވެއެވެ. އެއަށްފަހު، އެ ބަދަލު ކުރަނީ، ފެން ހޮޅިތަކަކަށެވެ.

މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ޕްލާންޓްގެ ވެރިއަކަށް ހުރި އަހުމަދު އަލް-ހަޝީދީ ބުނާ ގޮތުގައި، ރީސައިކަލް ކުރުން ނުވަތަ އަލުން ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ފައިދާ އޮތީ ހަމައެކަނި ތިމާވެއްޓަކަށް ނޫނެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އެތައް ބަޔަކަށް، ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައްވެސް ފަހިވެފައި ވާ ކަން ހަޝީދީ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

މަސައްކަތްތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ އެކި ކަހަލަ ސާމާނުތައް އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި އުފެއްދުމަކީ، ދޭސީ ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް އެ ކަމުގައި ފައިދާތަކެއް އޮތް ކަމެކެވެ. އެގޮތުން، ބޮޑު އަގެއް ހޭދަ ކުރަން ޖެހޭ އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވާވުން ކުޑަކޮށް، ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭ މިންވަރު ކުޑަ ކުރެވޭކަން ހަޝީދީ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ޕްލާސްޓިކް ރީސައިކަލް ކުރަން ހިންގާ ކުޑަކުޑަ މަޝްރޫޢެއްގައިވެސް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހުރެދާނެ. މިސާލަކަށް، ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުން، ފަޤީރު ޢާއިލާތަކަށް އާމްދަނީ ކަށަވަރުވުން، އެތައް ހާސް މަސައްކަތްތެރިންނަކަށް ވަޒީފާގެ ޔަޤީންކަން ލިބުން ކަހަލަ ކަންކަން. އެހެންވެ، އަހަރަމެން، ދަޢުލަތަށް ގޮވާލަން، ބައެއް ބިލްތަކާ އެއްޗިހި އިސްލާޙްކޮށް، މި ކަހަލަ، މުޖުތަމަޢާ ވެއްޓަށް ފައިދާކުރާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ލުއިފަސޭހަ މަގުތަކެއް ހޯދާދޭން.
އަހްމަދު އަލް-ހަޝީދީ؛ ރީސައިކަލް ކާރުޚާނާއެއްގެ ވެރިޔާ

ރީސައިކަލް ކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޔަމަނުގައި ހިންގާ ކާރުޚާނާތަކުގެ ޢަދަދު ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. ސަންއާ އެކަނި ބަލާލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް މިފަދަ އެތައް ކާރުޚާނާއެއް އެބަހުއްޓެވެ. މި ކާރުޚާނާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ރީސައިކަލް ކޮށްގެން އުފައްދަނީ، ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުން ކުރާނެ އެކި ކަހަލަ ޢާލާތްތަކެވެ.

ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަކީ ޕްލާސްޓިކް އަތުރާ، ރީސައިކަލްކޮށް، ހިމުން ފުށްތަކަކަށް ހެދުން. ދެން މި އަންނަނީ 2 ވަނަ މަރުހަލާ. އެއީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަރުހަލާ. އެކި ބާވަތްތައް އެބަ އުފައްދާ މިއިން. ދަނޑުވެރިކަމުގަ ބޭނުން ކުރާ ހޮޅި، ކަހަލަ އާލާތްތައް... ދަނޑުތަކުގަ މިހާރު ބޭނުން ކުރާތީ އެ ފެންނަނީ މި ސާމާނު. މި އުފެއްދުންތަކާ ހެދި ދަނޑުވެރިންނަށްވެސް ބޮޑު އެހީއަކަށްވޭ. އިމްޕޯޓަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރެވޭ،މި ސަމާނު އަމިއްލަ ޤައުމުގަ ތައްޔާރުކޮށްލެވޭތީ.
އަހްމަދު އަލް-ހަޝީދީ؛ ރީސައިކަލް ކާރުޚާނާއެއްގެ ވެރިޔާ

ހަޝީދީ ބުނާ ގޮތުގައި، މިކަމުގައި ޔަމަނުގެ ސަރުކާރަށް އަދިވެސް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ބައިވަރު އެހީތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ޤާނޫނުތަކަކާއި ބިލްތަކަށް އިސްލާޙް ގެނައުމާއި، މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ޓެކުހާއި ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ މަޢާފު ކުރުން ކަހަލަ ކަންކަން ކުރެވިދާނެ ކަން ހަޝީދީ ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް