ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 22:29
މުހައްމަދު ރާއިދު - އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
މުހައްމަދު ރާއިދު - އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަަވާދީއްތަ ދަތުރަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބައެއް ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް: އެމްއައިޓީޑީސީ
 
ބައެއް ރަށްތަކަށް ޔޮޓުތަކަށް ބަނދަރު ނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެއްވި

ސަވާދީއްތަ ދަތުރަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ބައެއް ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަމަށް އެމްއައިޓީޑީސީއިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވީ ސަވާދީއްތަ ދަތުރަކީ ބްރޭންޑަކަށް ވެއްޖެކަމަށާއި ރައްޔިތުންނާއި އިންޑަސްޓްރީ ބަލައިގަންނަ އިވެންޓަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ރަށަކުން ވެސް ޔޮޓްތައް އެ ރަށެއްގައި ބަނދަރު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ބައެއް ރަށްތަކާއެކު އެކަމާ ގުޅިގެން ހޫނު ބަހުސްތައް ވެސް ދިޔަކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި އެ ބަހުސްތައް ދިޔައިރު، އޭނާ ވިދާާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ހުރިހާ ރަށްތަކަކީ ވެސް އަދި ރެލީގައި ކަނޑައަޅާ ހުރިހާ ރަށްތަކަކީ ވެސް ޔޮޓުފަހަރަށް ދެވޭ ގޮތަށް ހުރި ރަށްތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި ވެސް ޔޮޓުތަކަށް ބައެއް ރަށްތަކަށް ނުވަދެވުނުކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޅ. ހިންނަވަރު، އއ. ތޮއްޑޫ، އަދި އއ. އުކުޅަސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެ ރަށްތަކަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޔޮޓުތައް ނުފެންނަ ކަމަށާއި އެހެން ނަަމަވެސް އެ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ރަށްރަށަށް ޔޮޓުތައް ގެންދެވެން ނެތް ސަބަބު ކިޔައިދީފައިވާނެ ކަމަށް އޭނަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަން ތިންވަނަ އެޑިޝަންގައި އެ ކަން މިނިމައިޒްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ. މިހާރު މި އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް ރާއްޖެ ދެބައި ކުރެވިފައި އިނގޭތޯ ޔޮޓް ރެލީގައި. އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެން ހަމަ ދެކުނަށް މިސްރާބު ޖަހައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އީކުއޭޓާ ހުރަސްކުރެވޭތޯ ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނަން.
މުހައްމަދު ރާއިދު / އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

ރާއިދު ވިދާޅުވީ ސަވާދީއްތަ ދަތުރަށް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ "ޕްލެޝާރ ވެސަލްސް" ތަކަކީ އެއްވެސް ގަވާއިދެއްގެ ތެރެއިން މާނަކުރެވިފައި ހުރި އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެ ގަވާއިދުތައް އިސްލާހުކޮށް ރާއްޖެ އަންނަ ޕްލެޝާރ ވެސަލްސްތަކަށް ފަހި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީންނާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވީ މި ކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ނެގެޓިވް ކޮމެންޓްސް މީގެ ކުރިން ކޮށްފައި ހުރި ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ރާއްޖެއަކީ އުނދަގޫ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައި އޮތުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ދެރަވާ މައްސަލައެއް. އަޅުގަނޑުމެން 95 ޕަސެންޓު ކަނޑުގެ ގައުމެއް. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ފަހުރުވެރިކަމާއެކު ތިން ފަހަރަށް ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން ހޯދައިފައި އޮތް ގައުމެއް. ހަމައެކަނި ރިސޯޓުތަކަކަށް އެކަންޏެއް ނޫން މި ނަން ރައްދުވާން ވާނީ، މުޅި ގައުމަށް ރައްދުވާން ވާނީ ލީޑީން ޑެސްޓިނޭޝަން ވީމަ
މުހައްމަދު ރާއިދު / އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

ރާއިދު ވިދާޅުވީ ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަކީ ޕްލެޝާރ ވެސަލްސްތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާ، ފަހި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޓައިޑީސީގެ ފަރާތުން އެ ކަމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް