ކ. މާލެ
|
5 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 19:01
މުހައްމަދު ރާއިދު - އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
މުހައްމަދު ރާއިދު - އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުން
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޑިޖިޓަލް ނޯމަޑްސްއަށް ފަހި ގައުމަކަށް ހެދިދާނެ - ރާއިދު
 
ކޮވިޑް-19ށްފަހު ދުނިޔޭގައި ސްމާޓް ޓުއަރިޒަމާއި ޑިޖިޓަލް ނޯމަޑްސްއަށް އޮތް ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވި
 
ރާއިދު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކުރިއެރުވިދާނެ މޮޑެލްތަކަކީ ކޮބާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައި
 
އެފަދަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި ސޮފްޓްވެއަރ ލިޔާ މީހުންނާއި ތަފާތު އޭއައިގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ހިމެނޭ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޑިޖިޓަލް ނޯމަޑްސްއަށް ފަހި ގައުމަކަށް ހެދިދާނެކަމަށް، މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ރާއިދު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކުރިއެރުވިދާނެ މޮޑެލްތަކަކީ ކޮބާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ކަަހަލަ ޓުއަރިޒަމްތަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގަ އޮތް ކަަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތުކުރުން ނުވަތަ ޑައިވަރސިފައިކުރުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު ކޮވިޑް-19ށްފަހު ދުނިޔޭގައި ސްމާޓް ޓުއަރިޒަމާއި ޑިޖިޓަލް ނޯމަޑްސްއަށް އޮތް ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ޑިޖިޓަލް ނޯމަޑް ޓުއަރިޒަމަކީ ދުނިޔޭގެ ޓެކް ޓެލެންޓް ހުރި މީހުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ގައުމުތަކަށް ގޮސް، އެ ގައުމުތަކުގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޓުއަރިޒަމް މޮޑެލެއް ކަަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރާއިދު ވަނީ މިހާރުވެސް އެމެރިކާގެ ޑިޖިޓަލް ނޯމަޑުންގެ ގޮތުގައި 16 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގައުމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފަންސާހަކަށް މީހުން ރާއްޖެ އަޔަސް އެއީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެފަދަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި ސޮފްޓްވެއަރ ލިޔާ މީހުންނާއި ތަފާތު އޭއައިގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށްވެސް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެެވެ. އެ މީހުންނަކީ ޓެކް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އެފަދަ ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޓާގެޓްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަަމަށްވެސް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެސްޓޯނިއާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ގައުމަކީ ޑިޖިޓަލް ނޯމަޑްސްއަށް އެންމެ ފަހި ގައުމު ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެފަދަ މޮޑެލަކަށް އެނބުރޭއިރު، އަވަސް އިންޓަރނެޓާއި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ތިބެވޭނެ ގޮތް ހެދުމާއި، ރަނގަޅު އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ރާއްޖެފަދަ ގައުމަކަށް ތަރައްގީ ކުރެވިދާނެ މޮޑެލެއް ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް