ސްޓްރޯބެރީ ޔޯގަޓް ކްރީމް ރައިސް ކޭކް
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 14:16
ސްޓްރޯބެރީ ޔޯގަޓް ކްރީމް ރައިސް ކޭކް
ސްޓްރޯބެރީ ޔޯގަޓް ކްރީމް ރައިސް ކޭކް
ޑިލިޝިއަން ޑޭ / ޔޫޓިއުބް ކުކިން ޗެނަލް

ދިވެހިންނަކީ ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ ރަހަތަކަށް ލޯބިކުރާ ބައެކެވެ. އަދި ތަފާތު ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ބައެކެވެ. މިފަހަރު ގެނެސްދޭން މިއުޅެނީ ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ފޮނި ކާއެއްޗެކެވެ. ރައިސް ކޭކް ތައްޔާރުކުރުމަށް މިފަހަރު މި ބޭނުން ކުރާ ބާވަތްތައް ނޫނަސް އަމިއްލަ އަށް ބޭނުންވާ އެކި ކަހަލަ ފްލެވަރ ބޭނުންކޮށްގެންވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 70ގ ވިޕްޑް ކްރީމް
  • 80ގ ޕްލެއިން ޔޯގަޓް
  • 3 ސައިސަމުސާ ސްޓްރޯބެރީ ޖޭމް
  • 240މލ ސްޓްރޯބެރީ މިލްކް
  • 40ގ ހަކުރު
  • 2ގ ލޮނު
  • 200ގ ހަނޑޫ ފުށް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ވިޕްޑް ކްރީމް އާއި ޔޯގަޓް ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްލުމަށްފަހު ޕައިޕިން ބޭގް (އައިސިން ޖަހާ ވައްތަރުގެ) އަކަށް ކްރީމް އަޅާފައި، ދެން ހުރި ބައިތައް ނިމެންދެން ފްރިޖްކޮށްލާށެވެ. ދެން އިތުރު ބޭގް އަކަށް ސްޓްރޯބެރީ ޖޭމް އަޅާ ފިލްކޮށްލުމަށްފަހު، އެވެސް ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު، ސްޓްރޯބެރީ މިލްކާއި، ހަކުރާ، ލޮނު އަޅައިގެން ގިރާލުމަށްފަހު، 1 މިނިޓް އާއި 30 ސިކުންތު ވަންދެން މައިކްރޯވޭވް އިން ހޫނުކޮށްލާށެވެ.

ކޭކް ފުށްގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްލަން ބޭނުންވާ، ހަނޑޫ ފުށާ، ހޫނުކޮށްލި ސްޓްރޯބެރީ މިލްކް އަޅައިގެން ފުށްގަނޑު ގިރާލާށެވެ. އާންމުކޮށް ކޭކު ފުއްގަނޑު ތައްޔާރުކުރާ ގޮތަށެވެ. ދެން ރެޕް ކުރުމަށްފަހު މަތިން ވައި ބޭރުވާނެހެން ވަޅިން ހަތަރުވަރަކަށް ބާގަނޑު ހަދާލާށެވެ. އެއަށްފަހު 2 މިނިޓް އާއި 30 ސިކުންތު ވަންދެން މައިކްރޯ ވޭވަށް ލާށެވެ. ގަޑި ހަމަވުމުން ފުއްގަނޑު އަނެއްކާވެސް ރަނގަޅަށް މިކްސްކޮށްލުމަށްފަހު، ރެޕްކޮށް 2 މިނިޓް އާއި 30 ސިކުންތަށް މައިކްރޯވޭވަގައި ބަހައްޓާށެވެ. ގަޑި ހަމަވުމުން ނަގާ ދޭފަތަކުން އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން ހުންނާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަތްކޮށްނެވެ. ދެން ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއްގައި ފުއްގަނޑު ރަނގަޅަށް އަތުން ރީތިކޮށް އޮމާންވާގޮތަށް މޮޑެލުމަށްފަހު، ސްޓަރޗް ޕައުޑަރަ ހާކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު، 10 ބަޔަށް ބައިކޮށްފައި ރީތިކޮށް ގުޅަވަށާލާށެވެ. ދެން ގުޅަ ހަދާހެން ފުށްގުޅަ ދަމާލުމަށްފަހު، ކުރިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ބެހެއްޓި ޔޯގަޓް ކްރީމް ލޭޔަރެއް އަޅާލާށެވެ. އޭގެ މެދަށް ވާގޮތަށް ސްޓްރޯބެރީ ޖޭމް އެޅުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ޔޯގަޓް ކްރީމް އިން ކަވަރ ކޮށްލާށެވެ. ދެން ގުޅަ ހަދާހެން އެއްކޮށްބައްދާލާ ވަށްކޮށްލާށެވެ. ދެން 1 ގަޑި އިރު ފްރިޖްގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ނަގާލާށެވެ. މިހާރު މިހިރީ ކާން ތައްޔާރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް