ސްޕައިސީ ޗިކަން ކަރީ
10 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 10:26
ސްޕައިސީ ޗިކަން ކަރީ
ސްޕައިސީ ޗިކަން ކަރީ
ސްވީޓް ރެސިޕީ / ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ކިލޯ ކުކުޅު
 • 1 ސަމުސާ ލޮނު
 • 1 ސައިސަމުސާ ސަމުސާ ރީނދޫ
 • 1 ދަޅު ޔޯގަޓް
 • 4 ސައިސަމުސާ ތެޔޮ
 • 1 ސަމުސާ ދިރި
 • 1 އިންޗި ފޮނިތޮށި
 • 1/2 ސަމުސާ ކާފޫރުތޮޅި
 • 2 ކަރަންފޫ
 • 1 ފިޔާ (ބޮޑުކޮށްށް ކޮށާފައި)
 • 2 އިންޗި އިނގުރު (2 ބަޔަށް ބުރިކޮށްފައި)
 • 5 ލޮނުމެދު
 • 1 ޖޯޑު ޓޮމާޓޯ ޖޫސް
 • 1 ސައިސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ސޯސް
 • 1 ސައިސަމުސާ ޑްރައި ކޮރިއެންޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ޕެޕްރިކާ
 • 1 ސަމުސާ ޗިލީ
 • 1 ސައިސަމުސާ މަސާލާ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ބޯތައްޓަކަށް ކުކުޅާއި، ރީނދޫ، ޔޯގަޓް އަދި ލޮނު އަޅައިގެން ކުކުޅުތަކުގައި ރަނގަޅަށް ހާކާލާށެވެ. ދެން މެރިނޭޓް ކުރަން 1 ގަޑި އިރު ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު، ތަވައަކަށް ތެޔޮ އަޅާފައި ހޫނު ކޮށްލުމަށްފަހު، ދިރި، ފޮނިތޮށި، ކާފޫރުތޮޅި، ފޮނިތޮށި އަދި ކަރަންފޫ އަޅައިގެން 2 މިނިޓް ވަރު ރޯސްޓް ކޮަށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ފިޔާ، އިނގުރު، ލޮނުމެދު، އަޅައިގެން ހަނާކޮށްލާށެވެ. ދެން ހިހޫވުމުން އެބައި މިކްސަރުން ފުނޑާލާށެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް ތަވަޔަށް ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި، ކުރިން ފުނޑި ބައި އަޅައިގެން 5 މިނިޓް ކެއްކުމަށްފަހު، ޓޮމާޓޯ ޖޫސް އަޅައިގެން 2 މިނިޓް ކައްކާށެވެ. އެއަށްފަހު، ޓޮމާޓޯ ސޯސް، ކޮރިއެންޑަރ، ޕެޕްރިކާ، ޗިލީ، މެރިނޭޓް ކުރި ކުކުޅު، އަޅައިގެން ކައްކާށެވެ. ދެން އޭގޭ ތެރެއަށް މަސާލާ އާއި، 1 ޖޯޑު ފެން އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން 1 ގަޑި އިރު މަތި ޖަހައިގެން ކައްކާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް