ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 ކަރާ ފަޅި
  • 1 ކަރާ ފަޅި (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • 1 ދަޅު ގެރިކިރު
  • 2 ސަމުސާ ރޯސް ސިރަޕް
  • 5 މޭޒުމަޓީ ސަމުސާ އިސްބަޣޫލު (ފެނަށްއަޅާފައި ފޯކޮށްފައި)
  • 2 ސަމުސާ ހަކުރު
  • 2 ޖޯޑު އައިސްކިއުބް
  • 1 ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ އެއްފަޅި ކަރާ މިކްސަރުން ގިރާލާށެވެ. ދެން ބޮޑު ޖަގެއްގައި، ކަރާ ޖޫހާއި، ރޯސް ސިރަޕްއާއި، ގެރިކިރު، އައިސްކިއުބް، އިސްބަޣޫލް އަދި ވެނީލާ އެސެންސް އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ. ދެން ކޮށާފައި ހުރި ކަރާ ކިއުބްތައް އާޅާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް