ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 16:14
ކްރިސްޕީ ޗިކަން ޑޯނަޓް ވިތު ޗީޒް ގާލިކް ސޯސް
ކްރިސްޕީ ޗިކަން ޑޯނަޓް ވިތު ޗީޒް ގާލިކް ސޯސް
ޑެލިޝިއަސް އެންޑް އީޒީ ރެސިޕީ
ބަދިގެ 1444
ކްރިސްޕީ ޗިކަން ޑޯނަޓް ވިތު ޗީޒް ގާލިކް ސޯސް
 
ޗިކަންގެ ބަދަލުގައި ބީފް، އަދި އެހެން ބާވަތެއްގެ މަސް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ޑޯނަޓް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ

އާންމުކޮށް އަޑު އިވެނީ ޑޯނަޓަކީ ފޮނި ކާއެއްޗެއް ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް މި ފަހަރު ތައްޔާރުކޮށްލަށް މިއުޅެނީ ޗިކަން ޑޯނަޓެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 50ގ ފިޔާ
 • 20ގ ގްރީން އޮނިއަންސް
 • 120ގ ފެނު ކެއްކި އަލުވި
 • 250ގ ޗިކަން ބްރެސްޓް
 • 1 ސަމުސާ ލޮނުމެދު ޕޭސްޓް
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • ބައި ސަމުސާ އަސޭމިރުސް
 • 20ގ ޕާން ކުނޑި
 • 5ގ ބަޓަރ
 • 1 ސަމުސާ ހަކުރު
 • 2 ބޮޑު ސަމުސާ މަޔޮނައިޒް
 • 7 ސައިސަމުސާ މިލްކް
 • 4 ފޮތި ޗީޒް (ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)
 • ކޯން ފްލަރ
 • 2 ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ފިޔާ، ގްރީން އޮނިއަންސް، އަލުވި، އަސޭމިރުސް، ޕާން ކުނޑި، ކުކުޅު އަދި ލޮނު އަޅައިގެން މިކްސަރުން މުގުރާލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއެއްގެ ތެރޭގައި ޑޯނަޓް ބައްޓަމަށް ހަދާލުމަށްފަހު، ފްރިޖްގައި އެއްގަޑިއިރު ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތެއްޔެއްގައި ބަޓަރާއި، ހަކުރު، މަޔޮނައިޒް، މިލްކް އަދި ޗީޒް އަޅައިގެން މަޑު ގިނީގައި ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ޗީޒްތައް އެއްކޮށް މެލްޓްވުމުން އިރުކޮޅަކު ކައްކާލާށެވެ. ދެން ކުރިން ފްރިޖްކުރި ޑޯނަޓްތައް ކަޓްލަސް ތައްޔާރުކުރާހެން، ކޯން ފްލާރގައި ރަގަޅަށް ހާކާލުމަށްފަހު، ބިސް ހޭކުމަށްފަހު، ޕާން ކުނޑީގައި ހާކާފައި، ތެލުލާށެވެ. ދެން ޗީޒް ގާލިކް ސޯސް ޖަހައިގެން ކާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް