ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 16:27
އާސިމާއާއި ސުމާ: މި ދެމައިންނަކީ ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން
އާސިމާއާއި ސުމާ: މި ދެމައިންނަކީ ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތް
ސުމާއާއި އާސިމާ: ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގައި މަންމައާއި ދަރިފުޅު!
 
މި މުބާރާތް ސުމާއާއި އާސިމާއަށްވެސް ހާއްސަ
 
ދެމައިން ގުރުއާން އުނގެނުނީ އެކުގައި
 
ދެމައިން އެދެނީ އެކަކު އަނެކެއްގެ ކާމިޔާބަށް

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މި ދެ ބައިވެރިންނަށް މުބާރާތް ހާއްސަވާ އިތުރު ސަބަބެއް އެބައޮތެވެ. ސުމާ ހުސައިނަށް މި މުބާރާތް ހާއްސަވަނީ އޭނާގެ މަންމަ މުބާރާތުގައި އޭނާއާއެކު ވާދަކުރާތީއެވެ. ހަމަ އެ ފަދައިން އާސިމާ އާދަމްއަށް މި މުބާރާތް ހާއްސަވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ސުމާ ހުސަައިން އޭނާއާއެކު މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާތީއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގައި މަންމައާއި ދަރިފުޅުގެ ފެނިލުން ހާއްސަވާނެއެވެ. އެ ދެމައިންނަށް ވެސް އުފާވެރިކަމުގެ އިހުސާސެއް އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރެވޭނެއެވެ.

އާސިމާ ބުނީ އަބަދުވެސް ރީތި ރާގުތަކަށް ގުރުއާން ކިޔެވުމަށް އޭނާ ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަކަމަށާއި، އެ ފުރުސަތު އޮތީ ނުލިބިފައި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދަރިފުޅު، ސުމާ ލިބުނު ހިސާބުން ދަރިފުޅަށް ގުރުއާން އުނގަންނައިދޭން ބޭނުންވިކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ. އެ ހިސާބުން ސުމާގެ ސްކޫލް މުބާރާތްތަކަށާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އާސިމާ ފެށީއެވެ. އޭރު އާސިމާގެ އާއިލާ ދިރިއުޅެމުންދިޔައީ އޭނާގެ އުފަންރަށް ކަމުގައިވާ ހއ. މާރަންދޫގައެވެ.

ދަރިފުޅަށް ރަންވަނަތައް ލިބެން ފެށުމުން އާސިމާއަށް ކުރެވުނީ އުފާވެރި އިހުސާސެކެވެ. ގުރުއާން އުނެގުމާއި އުނގަންނައިދިނުމަށް ހިތުގައި އޮތް ލޯތްބާއި ޝައުގުވެރިކަން މާ ބޮޑަށް އިތުރުވެސް ވީއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އެ އާއިލާ ކުޑަހުވަދުއަށް ބަދަލުވުމަކީ އެ ދެމައިންނަށް ގުރުއާން އުނގެނުމަށް ހުޅުވުނު ދޮރެކެވެ. ދެމައިން ގުރުއާން އުނގެނުނީވެސް އެކުގައެވެ. ގިނަ ލެވެލްތައް ފުރިހަމަކުރީ އެކުގައެވެ.

އާސިމާ ބުނީ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާންވެސް ހިޔާލު ދިނީ ދަރިފުޅު ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަށް މި މުބާރާތް އޮންނަކަން އެނގުނީވެސް ދަރިފުޅު ގުޅާފައި ބުނުމުން ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އަޅުގަނޑު ދަރިފުޅާއެކު މި މުބާރާތުގަ ބައިވެރިވެވުނީމަ ވަރަށް އުފާވޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅަކީ އަޅުގަނޑު ކިޔަވައިދިން އެންމެ ފުރަތަމަ ދަރިވަރު. ވާދަކޮށްލަން މިކަހަލަ ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި ފުރުސަތު ލިބުނީމަ ވަރަށް އުފާވޭ. ވަރަށް ސަޕްރައިޒްވި ހަމަ.
އާސިމާ އާދަމް
މަންމައަށް ބޭނުންވަނީ އެއްވަނަ ލިބެން. މަންމަ ހޮވުނަސް އެއީ އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ ހޮވުނު ކަހަލަ އުފާވެރިކަމެއް ލިބޭނީ.
ސުމާ ހުސައިން
އަބަދުވެސް، މުބާރާތް ނިމިގެންދާއިރުވެސް ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅަށް އެންމެ ފަހު ކާމިޔާބަށް.
އާސިމާ އާދަމް

ސުމާ ބުނީ މަންމައާއެކު މުބާރާތަށް ހޮވުމަކީ ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި މަންމައާއެކު ވާދަކޮށްލަން ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ.

މި ދެމައިންގެ ކިޔެވުން ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ފެންނާނެއެވެ. ދެ މައިން އެކަކު އަނެކެއްގެ ކާމިޔާބަށް އެދޭއިރު، މިއީ މަންމައަކާއި ދަރިއެއްގެ ނަމޫނާ ލޯތްބެކެވެ.

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތް ރާއްޖެޓީވީއިން ދައްކާނީ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:30ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
8%
61%
0%
6%
3%
23%
ކޮމެންޓް
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 17:19
ޚިޔާލު
ހަގީގަތުގަވެސް ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ނަމުނާ ދެމައިން.