ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 12:39
މުރަކަ ހުދުވުން
މުރަކަ ހުދުވުން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ހޫނުވުން
ކަނޑުގެ ހޫނުމިން މަތިވެ، އެލަރޓް ލެވަލްއަށް ގޮސްދާނެ
 
މުރަކަ ހުދުވާކަން ފާހަގަވާނަމަ ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ
 
މުރަކަ ހުދުވުން އިތުރުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވޭ

ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ހޫނުމިން އިތުރުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް އޯޝަނިކް އެންޑް އެޓްމޯސްފިއަރިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެންއޯއޭއޭ) ގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ކަނޑުގެ ހޫނުމިން މިހާރުވެސް ދަނީ ވަރަށް ބާރަށް މަތިވަމުންނެވެ.

Advertisement

ކަނޑުގެ ހޫނުމިން މަތިވުމަކީ މުރަކަ ހުދުވުމަށް މެދުވެރިވާ ކަމެއް ކަމުން، މުރަކަ ހުދުުވުންވެސް އިތުރުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެންއޯއޭއޭއިން ވަނީ ދީފައެވެ. މިގޮތުން މިހާރު މުރަކަ ހުދުވުން ހުރީ ވޮޗް ލެވެލްފައި ކަމަށް އެންއޯއޭއޭއިން ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށްއޮތް ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި އެލަރޓް ލެވެލް 1 ށް ގޮސްދާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. އަދި 9 ހަފްތާއާ 12 ހަފްތާއާ ދެމެދުގައި އެލަރޓް ލެވެލް 2 ށް ގޮސްދާނެ ކަމަށް އެންއޯއޭއޭއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެެއްގައި މުރަކަ ހުދުވާކަން ފާހަގަވާނަމަ މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓަށް އެކަން ރިޕޯޓުކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން އެދެއެވެ. ފޯމެއްގެ ޒަރީއާއިން މިކަން ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނީ ކަނޑުގެ ހޫނުމިން މަތިވުމަކީ ފަރުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާރޗް މަހާއި މެއި މަހާ ދޭތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކަށް މިކަމުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ ކަަމަށް މެރިން ރިސަރވް އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ މުރަކަ އެންމެ ބޮޑަށް ހުދުވީ 1998 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. އެފަހަރު 80 އިންސައްތަ މުރަކަ ހުދުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް