ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 15:52
މުރަކަ ހުދުވުން
މުރަކަ ހުދުވުން
މުރަކަ ހުދުވުން
ނުރައްކާ މިންވަރަށް މުރަކަ ހުދުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ
 
9 ހަފްތާއާއި 12 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެލަރޓް ލެވެލް 1 އަށް ހާލަތު ގޮސްދާނެ
 
މިހާރުވެސް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ މުރަކަ ހުދުވާކަން ފާހަގަވޭ

ކުރިއަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ މުރަކަތައް ހުދުވެދާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނެފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނީ، ނޭޝަނަލް އޯޝަނިކް އެންޑް އެޓްމޯސްފިއަރިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެންއޯއޭއޭ) ގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެއިން މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ މުރަކަ ހުދުވުމާ ދިމާލަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިހާރު ކޮރަލް ބްލީޗިން ހާލަތު ހުރީ "ނޯ ސްޓްރެސް" ލެވެލްގައި ކަމަށް ހޯދުންތަކުން ދައްކައެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށްއޮތް ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުރައްކާ ހާލަތަކަށް ގޮސްދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވަނީ ދީފައެވެ. މިގޮތުން ކުރިއަށްއޮތް 4 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި "ވޮޗް" ލެވެލްއަށް ގޮސްދާނެއެވެ. އަދި 9 ހަފްތާއާއި 12 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެލަރޓް ލެވެލް 1 އަށް ގޮސްދާނެ ކަމަށް މި ހޯދުންތަކުން ދައްކައެވެ.

މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ މުރަކަ ހުދުވާން ފަށާފައިވާކަމުގެ ރިޕޯޓުތައް ލިބެމުންދާކަމަށް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގެ މުރަކަ ހުދުވަމުންދާކަން ފާހަގަވާނަމަ ފޯމެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެކަން ރިޕޯޓުކުރުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ކަނޑުއަޑީގެ މުރަކަ ހޫނުވުން ނުވަތަ ގާ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވަނީ ކަނޑުއަޑީގެ ފިނިހޫނުމިނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ހޫނުވާ މިންވަރަކަށް މިފަދަ އެތައް މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. އަދި މިހާރު މިފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވާ މިންވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ މުރަކަ އެންމެ ބޮޑަށް ހުދުވީ 1998 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. އެފަހަރު 80 އިންސައްތަ މުރަކަ ހުދުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
33%
0%
33%
33%
ކޮމެންޓް