އެގް ބްރީޓޯ
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 16:56
އެގް ބްރީޓޯ
އެގް ބްރީޓޯ
ޑެލިޝިއަސް އެންޑް އީޒީ ރެސިޕީ

މިއީ ވަރަށް އަވަހަށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ރެސިޕީއެކެވެ. ގޭގައި ހުރި މަދު ބާވަތެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ފަސޭހަ ރެސިޕީއެކެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 5 ޗެރީޓޮމާޓޯ
 • 25ގ ފިޔާ
 • 20ގ ކެޕްސިކަމް
 • ލޮނު
 • އަސޭމިރުސް
 • 1 ސައިސަމުސާ މަޔޮނައިޒް
 • 3 ސަމުސާ ގެރިކިރު
 • 40ގ ޗިކަން ބްރެސްޓް
 • 3 ބިސް
 • 4 ސަމުސާ މިލްކް
 • 15ގ ބަޓަރ
 • ކުޑަ ސަމުސާ ގާލިކް ޕޭސްޓް
 • ރޮށި
 • ހޮޓް ސޯސް
 • 2 ފޮތި ޗެޑަރ ޗީޒް
 • ޕާސްލޭ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ޗެރީޓޮމާޓޯއާއި، ފިޔާ، ކެޕްސިކަމް، ހިމުންކޮށް ކޮށުމަށްފަހު، ކުޑަ ލޮނުކޮޅަކާއި އަސޭމިރުސް ކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު، ސެލަޑް ތައްޔާރުކުރާހެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން މަޔޮނައިޒް ސޯސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ގެރިކިރާއި މަޔޮނައިޒް ތައްޓެއްގައި އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޗިކަން ބްރެސްޓް ތުނިތުނިކޮށް ފޮތިކޮށްލާފައި ފިހެލާށެވެ. ބިހާއި މިލްކް ގިރާލުމަށްފަހު، ބަޓަރު ކޮޅު ދިޔާވުމުން ތަވާގެ ތެރެއަށް ގާލިކް ޕޭސްޓް އެޅުމަށްފަހު އެގް ސްކްރަމްބަލް ކޮށްލާށެވެ. ކުޑަކޮށް ދިޔާކޮށް ހުންނަވަރަށް ބިސް ތައްޔާރުކޮށްލާށެވެ.

ދެން ރޮށި ހޫނުކޮށްލުމަށްފަހު، ހޮޓް ސޯސް އޭގެ މަތީގައި ހާކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ޓޮމާޓޯ ސަލްސާގެ 2 ސަމުސާއާއި، ކުކުޅާއި، އެގް ސްކްރަމްބަލް ކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ދެން މަތީ ލޭޔަރަށް ކުރިން ތައްޔާރުކުރި މަޔޮނައިޒް ސޯސް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޗެޑަރ ޗީޒްގެ 2 ފޮތި މަތީގައި ބާއްވާލުމަށްފަހު، ރެޕް ކުރާހެއް ދެ ފަރާތް މަޅާލައި، ރޯލް ކޮށްލާށެވެ. ދެން ތަވައެއްގައި ފިހެލާށެވެ. ފިހެނިމުމުން މެދުން ކަފާލުމަށްފަހު މައްޗަށް ޕާސްލޭ ބުރުވާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް