ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:39
ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ކާށީގެ އަގުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިފައި
ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ކާށީގެ އަގުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ
ކާށީގެ އަގު އުފުލުން
އެސްޓީއޯއިން ގެންނަ ކާށި އަންނަ ހަފްތާގައި ލިބެން ހުންނާނެ
 
ކާށި ހެޔޮ އަގުގައި ލިބެން ހުންނާނެ
 
އެސްޓީއޯގެ ބޭނުމަކީ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހެޔޮއަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

އެސްޓީއޯއިން އަންނަ ހަފްތާގައި ކާށި ހެޔޮއަގުގައި ވިއްކަން ފަށާނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން އެކި ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ރަމަޟާން މަހަށް ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، އެސްޓީއޯގެ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެންޑް ފުޑް ސެކިއުރިޓީގެ ސޭލްސް މެނޭޖަރު އަބްދުﷲ ވިސާމް ވިދާޅުވީ ރޯދަމަހުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަގު އުފުލެމުންދާ އެކައްޗަކީ ކާށި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެސްޓީއޯއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ ކުންފުނި މެދުވެރިވެގެން ކާށީގެ އަގު ދަށްކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ސްޓޭބަލް އަގެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ކާށި ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށެވެ. ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި މި ފެށޭ ހަފްތާ ތެރޭގައި ޝިޕްމަންޓް އަންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި ހަމަ އަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކާށި ލިބޭނެ ކަމަށް ވިސާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް، އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް އާންމުން ބޭނުންވާ އަސާސީ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުމަށް އިސްކަމެއް ދެމުންގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިގެންދާ މިންވަރު ދިރާސާކުރަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި އަގުތައް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްކަތެއް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހާއްސަކޮށް ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ޕެރިޝަބަލް މުދާތަކަށް މި އަންނަ ބަދަލު، ހާއްސަކޮށް ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް، ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއަގުގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް މިހާރު މިވަނީ ހަމަޖައްސާފައި. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަންނަ ޝިޕްމަންޓްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިހާރު މެއިންޓެއިން ކުރަމުންދާ އަގުތަކުގައި މެއިންޓެއިން ކުރެވޭނެ.
އަބްދުﷲ ވިސާމް / އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެންޑް ފުޑް ސެކިއުރިޓީގެ ސޭލްސް މެނޭޖަރު

ވިސާމް ވިދާޅުވީ މުދާތައް ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުން ހޯދާ ހިދުމަތްތަކަށްފަހު މުދާ ބަލާ ދާންޖެހެނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ހުންނަ ގުދަނަށް ކަމަށެވެ. އެކަމަށް އިސްކަމެއް ދީގެން މިފަހަރު ހޯލް ސޭލް ސެންޓުން ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެތާ ކައިރިން ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވިއާއި އެހެނިހެން ބާވަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާފައިވާނެ ކަަމަށެވެ.

ރޯދަމަހުގައިވެސް މި ހިދުމަތް މިގޮތަށް ލިބެމުންދާނެ. އޭގެ އިތުރަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގާއިމްކޮށްފައި ހުންނަ ގުދަނުން، މިފަހަރު ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށްފައި ގެންނަމުން މިދާ ޕެރިޝަބަލްސް އައިޓަމްސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް އަޅުގަނޑުމެން ކެނޑިނޭޅި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ވާނީ ހަމަޖައްސާފައި. މީގެ އިތުރަށް ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވިިލިމާލޭގެ ރީޓެއިލް ފިހާރަ ހޯލްސޭލް ފިހާރައަކަށް ބަދަލުކޮށް ޕެރިޝަބަލްގެ މި އައިޓަމްގެ އިތުރަށް އެސްޓީއޯ ހޯލްސޭލް ފިހާރައިން ލިބޭ ހުރިހާ އައިޓަމެއް ވިލިމާލެއިންވެސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމްވާނީ ހަމަޖައްސާފައި.
އަބްދުﷲ ވިސާމް / އެސްޓީއޯގެ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެންޑް ފުޑް ސެކިއުރިޓީގެ ސޭލްސް މެނޭޖަރު

މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯއިން މުދާ ވިއްކުމަށްޓަކައި ރޯދަ މާޓުގެ ނަމުގައި ވިނަރެސްގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވާފައިވާނެކަމަށް ވެސް ވިސާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
25%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް