ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 12:07
އިބްރާހީމް އަމީރު - ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު
އިބްރާހީމް އަމީރު - ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ބަޖެޓް 2023
ބަޖެޓުގެ ބޭރުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދަން - އަމީރު
 
ކައުންސިލްތަކުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޓެންޑަރކޮށްގެން، އެވޯޑްކޮށްގެން، ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެއްވެސް ދައްޗެއް ނޯންނާނެ
 
ބަޖެޓްކުރެވޭގޮތަށް، ޕްރޮކިއުމެންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާ
 
ބޭރުން ހިލޭ އެހީއާއި، ކޮންސެޝަނަލް ލޯނުގޮތަށް ސަރުކާރުން ހޯދާނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށްޓަކައި މިހާރު ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ

ބަޖެޓުން ބޭރުން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބުދަ ދުވަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބަޖެޓުގައި ހިލޭ އެހީއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އަދަދުތައް 2019 ވަނަ އަހަރު އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށް ލިބުނު ކަމަށެވެ. 2020، 2021 ގައި ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި އިގްތިސާދީ ދަތިތައް ގައުމުތަކަށް ދިމާވުމުން ރާއްޖެއަށްވެސް އޭގެ ދަތިތައް ހުރި ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެކަމަކު ސަރުކާރުން އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންފަންޑެޑް ފައިނޭންސިންގ ގެޕް ފިލްކުރުމަށްޓަކައި ފައިނޭންސިންގ ހޯދައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބޭރުން ހިލޭ އެހީއާއި، ކޮންސެޝަނަލް ލޯނުގޮތަށް ސަރުކާރުން ހޯދާނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށްޓަކައި މިހާރު ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ޔަގީން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަސައްކަތް ކަމިޔާބުވެގެންދާނެ. ދެން ފާސްކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ. ބަޖެޓުން ބޭރުން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން. ދެން މިސާލަކަށް އިމަޖެންސީގައި ރަށެއްގެ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން، މިކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ގޮތްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަޔެމެންޓް އުސޫލުގެ ތެރެއިންނާއި އަދި އެކިއެކި ގޮތްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިފައި ހުރެދާނެ ކޮންޓިންޖެންސީގެ ތެރެއިން. އެހެންނޫނިއްޔާ ބަޖެޓުގައި ނެތްކަމެއް، ޕްރޮޖެކްތެއް އަޅުގަނޑަށް ހިއެއްނުވޭ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފައި އޮންނާނެހެނެއް
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ބަޖެޓްކުރެވޭގޮތަށް، ޕްރޮކިއުމެންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ ކަމަށެވެ. އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އަހަރުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕްލޭނެއް އާންމުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްތަކުން 5 މިލިއަނަށްވުރެ ތިރީގެ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާއި، އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ފަނަރަ މިލިއަނަށްވުރެ ދަށުގެ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ހިންގާ މިންވަރަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ފައިސާ ދޫކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

އަދި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޓެންޑަރކޮށްގެން، އެވޯޑްކޮށްގެން، ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެއްވެސް ދައްޗެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް