ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 14:17
ރާއްޖެއާއި ކޮރެއާއާދެމެދު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން
ރާއްޖެއާއި ކޮރެއާއާދެމެދު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެއާއި ކޮރެއާގެ ގުޅުން
ރާއްޖެއާއި ކޮރެއާއާދެމެދު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅޭ އެމްއޯޔޫއެއް
 
ކޮރެއާގެ މާކެޓަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުހިންމު މާކެޓެއް
 
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮރެއަން އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށާނެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ

ރާއްޖެއާއި ކޮރެއާއާދެމެދު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. 

ބުދަ ދުވަހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި އެމްއޯޔޫގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ އަބްދުﷲ މައުސޫމެވެ.

ކޮރެއާ ޓޫރިޒަމް އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ނައިބްރައީސް ލީ ޖޭ ހޯން އެވެ.

އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮރެއަން އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށާނެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެއްޖެނަމަ، ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދު އިތުރުވެގެންދާނެކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

މި އެމްއޯޔޫގައި ސޮއި ކުރެވިގެން ދިއުމާއެކު، ރާއްޖެއާއި ކޮރެއާއާދެމެދު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އިތުރު ބާރަކަށް ވެގެންދާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮރެއާގެ މާކެޓަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުހިންމު މާކެޓެއްކަންވެސް މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ހިސް އެކްސެލެންސީ ލީ ޖިން ހޯ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮރެއާ ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި ރާއްޖެއަކީ މަޤުބޫލް މަންޒިލެއްކަމާއި މި އެމްއޯޔޫގެ ސަބަބުން ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މިހާރު ޒުވާނުން ތެރޭގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކޭ-ޕޮޕް އާއި ކޭ-ކަލްޗަރ އަކީ އިތުރަށް ކުރިއަރުވާ އަދި އެކަމުގެ ތެރެއިން ކޮރެއާ އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރު ކުރުމަށް ލިބޭނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް