ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 19:35
އިންޑޮނީޝިޔާގައި ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖެއް
އިންޑޮނީޝިޔާގައި ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖެއް
ބީބީސީ
ކޯފް ސިރަޕްގެ ސަބަބުން ކުދިން މަރުވުން
ކޯފް ސިރަޕްގެ ސަބަބުން މަރުވި ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ގުޅިގެން ކޯޓަށް ދިއުމުގެ އަމުރު ދީފި
 
އިންޑޮނީޝިޔާގެ އިތުރުން، ގެމްބިޔާއާއި އުޒްބަކިސްތާންގައިވެސް ވަނީ ކިޑްނީ ހަލާކުވެގެން ކުދިން މަރުވެފައި

ވިހަ މާއްދާއެއް އެކުލެވޭ ކޯފް ސިރަޕް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކިޑްނީފެއިލްވެ، އިންޑޮނީޝިޔާގައި މިދިޔަ އަހަރު މަރުވެފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ގުޅިގެން, މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަށައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އެގައުމުގެ ކޯޓަކުން ދީފިއެވެ. މިކަމާގުޅިގެން ބައެއް މައިންބަފައިން އުފަލުން ރޯންފަށާފައިވެއެވެ. ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅު މިދިޔަ އަހަރު މަރުވެފައިވާ މަންމައަކު ބުނީ، އޭނާގެ ދަރުފުޅު މަރުވީ ބޭކާރު ގޮތެއްގައި ނޫންކަން އެނގި އުފާކުރާކަމުގައެވެ. އަދި އެމީހުން ބޭނުންވަނީ އިންސާފު ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންޑޮނީޝިޔާ ސަރުކާރާއި އަދި ބޭސް އުފައްދާ 8 ކުންފުންޏަކާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދާފައިވަނީ، ކޯފްސިރަޕްގެ ސަބަބުން ކިޑްނީ ފެއިލްވެ މަރުވެފައިވާ 25 ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ގުޅިގެންނެވެ. އަދި ކޯޓުން ވަނީ މިކަން ދިމާވި އެހެން މައިންބަފައިންވެސް މައްސަލައާ ގުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ.

ވިހަ މާއްދާއެއް އެކުލެވޭ ކޯފްސިރަޕް ދިނުމުގެސަބަބުން ކިޑްނީ ހަލާކުވެ، 2022ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 200 ކުދިން އިންޑޮނީޝިޔާގައި އެކަނިވެސް މަރުވެފައި ވެއެވެ.

ކޯފް ސިރަޕްގެ ސަބަބުން ކުދިން މަރުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިންޑޮނީޝިޔާގައެއް ނޫނެވެ. ގެމްބިޔާ އަދި އުޒްބަކިސްތާންގައިވެސް ވަނީ ސަތޭކައެއްހާ ކުދިން މަރުވެފައެވެ.

މިގޮތަށް ކުދިން މަރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އިންޑޮނީޝިޔާ ސަރުކާރުން ވަނީ ތަހުގީގެއް ފަށާފައި ކަމަށް ވެއެވެ. ނަމަވެސް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނާގޮތުގައި އެހެން ގައުމުތަކުން ފެނުނު ކޭސްތަކާ އިންޑޮނީޝިޔާގެ ކޭސްތަކާ ގުޅުމެއްވާ ކަމުގެ އެއްވެސް ހެތްކެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޑަބްލިއު އެޗްއޯއިންވެސް ވަނީ އިންޑިޔާ އަދި އިންޑޮނީޝިޔާގައި އުފައްދާފައިވާ ކޯފް ސިރަޕްގެ ހަ ވައްތަރެއް ބޭނުންނުކުރުމަށް އަންގާފައެވެ.

ކޯޓަށް މިހާރު މައްސަލަ ވައްދާފައިވާ ބެލެނިވެރިން ވަނީ މަރުވި ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ އާއިލާއަށް 195ހާސް ޑޮލަރު، އަދި ކިޑްނީއަށް ގެއްލުންވިނަމަވެސް ފުރާނަ ސަލާމަތްވި ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ އާއިލާއަށް 130 ހާސް ޑޮލަރު ހޯދުމަށް އެދިފައެވެ. ބެލެނިވެރިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި، ބަދަލުގެގޮތުގައި ކިތަންމެ ބޮޑު އެއްޗެއް ދިން ކަމުގައިވިއަސް ވަކިވެ ދިޔަ އެމީހުންގެ ތުއްތު ކުދިންގެ ފުރާނައިގެ އަގު އަދައެއްނުކުރެވޭނެއެވެ. އިންޑޮނީޝިޔާ ސަރުކާރުންވެސް ވަނީ ބަދަލު ދިނުމުގެ ސްކީމެއް އެކުލަވައިލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ބުނެފައެވެ.   

މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންދާ އިންޑޮނީޝިޔާގެ އިދާރާތަކުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި، ކޯފްސިރަޕް އުފެއްދުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ދެބާވަތެއް ކަމަށްވާ އެތިލީން ގްލައިކޮލް އަދި ޑައިތިލީން ގްލައިކޮލްގެ، ބޭހަށް އަޅާ ފެންވަރުގެ ތަކެތި ލިބުން ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން އެބާވަތުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ގްރޭޑްގެ ތަކެތި ބޭނުންކުރާކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ. މިއީ އައިސްއަލަމާރިއާއި އެއަރކޮންޑިޝަންގައިވެސް ބޭނުންކުރާ ވައްތަރު ކަމަށްވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލު ހިންގާ ޤަތުލުޢާންމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، އަހަރަކާ ގާތްވަމުންދާ ހަނގުރާމައެއް ބަރުދާސްކުރާ ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް!
"ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަން ނިންމީ މުޅި ދުނިޔެއިން، މަޑު އެ ކުރަނީ ކޮން ކަމަކަށްތަ؟": ޖަވާބަކީ ކޮބާ؟
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
ޔަހޫދީ ޤަތުލުޢާންމުގައި ޣައްޒާގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހަފުސްކޮށް، އެތައް ޢާއިލާއެއް ބަނޑަށްޖައްސައިފި!
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ އަދަދު، ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށްވުރެ ހަގުނަ އިތުރު
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ވަގަށް ނަގާ، މަޖުބޫރުން ކައިވެނި ކުރުވުމުގެ ފަހަތުގައި ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސިފައިން!