ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 15:52
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ އަތުލާފާއި
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ އަތުލާފާއި
އިދުހާމް ނަޢީމް
ރަމަޟާން 1444
ރޯދަޔަށް މާރުކޭޓު، މޭވާގެ ކުލަތަކުން ޖަރީ ކޮށްފައި!
 
ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މޭވާ މާރުކޭޓުން ލިބެން ހުންނާނެ
 
ބައެއް ތަކެތި ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން އަގު ވަނީ އުފުލިފައި
 
ރޯދަ މަހު އަގުތައް ހިފަހައްޓާލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރޭ

މުސްލިމުންނާ ބައްދަލު ކުރާ އެންމެ މާތް މައްސަރު ފެށެން ކުޑަތަންވެފައިވާއިރު ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯތައް ހުއްޓިފައި ހުންނާނީ ބާޒާރަށެވެ. ރޯދަ މަހު އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ އަގުތަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މާލޭގައި ހުންނަ އެންމެ ބޮޑު ދެ މާރުކޭޓު ކަމަށްވާ، ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ރޯދަޔައަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެއެވެ. މި ތައްޔާރީތައް މިހާރުވެސް ފެންނަން ފަށާފައިވާއިރު މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުން ފެންނަނީ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީގެ ތަފާތު ކުލަތެކެވެ.

މިފެށޭ ރޯދަ މަހު ރޯދަ ވީއްލުމަށް ފަނި ގިރާލަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މޭވާއެއް މިފަހަރު މާރުކޭޓުން ލިބެން ހުންނާނެއޭ ބުނުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އާފަލާއި އޮރެންޖާއި ކަރައިން ފެށިގެން ފެޝަންފުރުޓާއި ޑްރެގަން ފުރުޓު އަދި ފޭރުގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް ވެސް މި ރޯދަ މަހު މާރުކޭޓުން ހުސްނުވެ، ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެންނަ މޭވާތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މާރުކޭޓުގެ މިދުވަސްވަރު އަގުތައް އުޅެނީ އެވްރެޖު ރޭޓެއްގައެވެ. ނަމަވެސް ރޯ ކަދުރާއި ކެރެޓާއި ކާއްޓާއި ކަރާ އަދި ލުނބޯގެ އަގު ވަނީ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑުުވެފައެވެ. އެގޮތުން، ކުރިން 25 ރުފިޔާއަށް ލިބެންހުރި ރޯ ކަދުރު ކިލޯއެއްގެ އަގު މިހާރު 35އަށް އަރާފައިވާއިރު 20 ރުފިޔާއަށް ލިބެން ހުރި ކެރެޓު ކިލޯއެއްގެ އަގު 55 ރުފިޔާއަށް އަދި 15 ރުފިޔާއަށް ލިބެން ހުރި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 25 ރުފިޔާއަށް ވަނީ އަރައިފައެވެ.

މިފަހަރު މާރުކޭޓުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އުފުލިފައިވަނީ ކާއްޓާއި ލުނބޯގެ އަގެވެ. އެގޮތުން، ކުރިން އެންމެ ހަތަރު ރުފިޔާއަށް ލިބުނު ކާއްޓެއް މިހާރު މާރުކޭޓުން ލިބެން ހުރީ 25 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި 45 ރުފިޔާ އަށް ލިބެން ހުރި ލުނބޯ ކިލޯއެއްގެ އަގު ވަނީ 80 ރުފިޔާއަށް އަރައިފައެވެ. ނަމަވެސް މާރުކޭޓުގައި ގޮޅިތައް ހިންގާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަސް ފަށައިގެން އަގުތައް ހެޔޮވާނެއެވެ. އަދި ރޯދަމަހުގެ ތެރޭގައި އަގުތައް ހިފަހައްޓާލެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ލަފާ ކުރެއެވެ.

Advertisement

ބައެއް ތަކެތީގެ އަގު އެހާ ބޮޑަށް އުފުލިފައިވަނީ މި ދުވަސްވަރު އެތަކެތި ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރުއްތަކަށް ބައްޔެއް ޖެހި ކާށި ލިބުމުގައި ދަތިތައް ހުރުމުން ބޭރުން ކާށި ގެންނަން ވެސް ޖެހުނު ކަމަށް ބައެެއް ފަރާތަތްކުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި ލުނބޯ ފަދަ ގިނަ ދުވަހަށް ބެހެއްޓޭތަކެތި އެތަކެތި އެތެރެކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރޯދައަށް އަގު ބޮޑުކޮށް ވިއްކުމަށް، ބާޒާރަށް ނުނެރެ ހިފަހައްޓާކަމަށް ވެސް ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ރޯދަ މަހު އެންމެ ގިނައިން ބަދިގެއިން ފެންނާނެ އެކައްޗަކީ މިރުހެވެ. ފާއިތުވި ރޯދަ މަސްތަކުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އޮތް އެކައްޗަކީ މިރުހެވެ. ހާއްސަކޮށް ކަނޑޫދޫ މިރުހެވެ. މިދިޔަ އަހަރުވެސް ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ކިލޯއެއް 600 ރުފިޔާއަށް އަރައިގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު އަގު އެހާ ބޮޑު ނުވާނެ ކަމަށް މާރުކޭޓުގައި މިރުސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރެއެވެ. އެގޮތުން، މިހާރު ކަނޑޫސޫ މިރުސް ކިލޯއެއް މާރުކޭޓުގައި 300 ރުފިޔާއަށް ލިބެން ހުރިއިރު ރޯދަ މަހުގެ މެދުތެރެއާ ހަމައަށްދާއިރު އަގު އުފުލުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ލަފާ ކުރެއެވެ.

މިއަހަރު މުޅި މާރުކޭޓު އެއްކޮށް ފެންނަނީ ވަރަށް ތިޔާގި ކޮށެވެ. ނަމަވެސް ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ގޮޅި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެން އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ މާލޭގެ އެތެރޭގެ މާރުކޭޓުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ދެ މާރުކޭޓަށްދާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވުމެވެ. ނަމަވެސް މިފަަރުގެ ރޯދައަށް ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިން ތިބީ އުއްމީދާއެކުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް