ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 14:06
ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތެއް، ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަނީ
ޕޫޓިން ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރު
ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރަން ނެރުނު އަމުރަކީ ތާކުންތާކު ޖެހޭ އަމުރެއްތަ؟
 
ޕޫޓިން ހައްޔަރު ކުރުމަށް އައިސީސީއިން ނެރުނު އަމުރަކީ އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ނެތް އަމުރެކޭވެސް ދެންނެވިދާނެ
 
(އައިސީސީން މާޗް 17 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ، ޕޫޓިން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައި

ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19) ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތްވެ ހިންދެމިނުލެވި އުޅެނިކޮށް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރައިންއަށް އަރާ، ކުރަން ފެށި ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައިގެ އަސަރު ނުފޯރާ ހަމަ އެންމެ ޤައުމެއްވެސް ނެތޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ. ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އަމަލީ ސިފައެއްގައި މާ ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާތީ ފެންނަމުން ދެއެކޭވެސް ނުދެންނެވޭނެއެވެ. އެކަމުގެ ފަހަތުގައި އެތައް ސަބަބެއް އޮވެދާނެކަން ގައިމެވެ. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަން އޮތް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓު (އައިސީސީ)އިން މަރޗް 17 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ، ޕޫޓިން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައެވެ.

Advertisement

ޕޫޓިން ހައްޔަރު ކުރުމަށް އައިސީސީއިން ނެރުނު އަމުރަކީ އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ނެތް އަމުރެކޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އެއީ އަމަލީ ސިފައެއް ނާންނާނެ އަމުރެއް ކަމަށް އެންމެ ސާބިތު ކަމާއެކީ ބުނަމުން ދަނީވެސް، ރަޝިއާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ވާ ޔޫކްރައިންގެ ޑޮނެޓްސްކް ސަރަޙައްދުގެ ވަޒަންވެރިންނެވެ. ޑޮނެޓްސްކްގެ ވަޒަންވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ޕޫޓިން ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީއިން ނެރުނު އަމުރަކީ "ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ" އަމުރެކެވެ. އަދި އެ އަމުރާއެކު، ޕޫޓިންގެ މަޤުބޫލުކަން ވެގެންދާނީ ހައްދާހާ އިތުރު ކަމަށްވެސް ޑޮނެޓްސްކްގެ ރަށްވެހިން ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

އަހަރެންގެ ބަސްމަގު ހުރި ގޮތަށް މަޢާފު ކުރާތި. މީ ހަމަ ތާކުންތާކުޖެހޭ އަމުރެއް ނޫން. ޕުޓިން ހައްޔަރު ކުރަން އަމުރު ނެރުމަކީ ދެން ކޮންފަދަ ކަމެއް؟ އެއީ މި ސަރަޙައްދަށް ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ވެދެއްވާ ލީޑަރެއް. މީ ހަމަ އެއްވެސް ތާކުންތާކު ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ދެން އޮތީ ކުދިންގެ ވާހަކަ. އެމީހުން އެ ބުނަނީ ކުދިންނަށް އަނިޔާ ދީ، އެކުދިން ގަދަކަމުން ގެންދިޔައީއޭ. އެއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގަ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. ރަޝިއާއިން ދެމުންދަނީ އެހީތެރިކަން.
ނަތާލިއާ؛ ޑޮނެޓްސްކްގެ ރަށްވެއްސެއް

ޕޫޓިން ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީއިން އަމުރު ނެރެފައި ވާ އިރު، އެކަމުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ އެމެރިކާއާއި ވިލާތުގެ ޤައުމުތައް ހަމަ ބުއްދި ފިލާގޮސް، ކޯޓުތައް ކޮރަޕްޓްވެފައި ވާ މިންވަރު ކަމަށްވެސް ބައެއް މީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަހަންނަށް ހީވަނީ، ޕޫޓިންގެ ރޭޓިންގް ހައްތަހާ ދާނީ މައްޗަށްހެން. ޕޫޓިންގެ ކެރިއަރަށް އަސަރޭ؟ އާނ ތެދެއް އަސަރު ކުރާނެ. ބޮޑަށް ބެލެވެނީ، ވިލާތާއި އެމެރިކާ ހަމަބުއްދި ފިލާގޮސް، ކޯޓުތައް ކޮރަޕްޓްވެފަ އޮތްތަން ދުނިޔެއަށް ވިސްނޭނެ ކަމަށް.
އާނާ؛ ޑޮނެޓްސްކްގެ ރަށްވެއްސެއް

ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕޫޓިން ހައްޔަރު ކުރަން، އައިސީސީއިން މަރޗް 17 ވަނަ ދުވަހު އަމުރު ނެރުނީ، ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި، "ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ" ހިންގާފައި ވާތީ އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުއްލަވަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ޕޫޓިން ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ރަޝިއާއަކީ އައިސީސީގެ މެންބަރު ޤައުމެއް ނޫނެވެ. ރަޝިއާއިން ބުނާ ގޮތުގައި، މި އަމުރަކީ އެއްވެސް މާނައެއް ނެތް އަމުރެކެވެ. ޔޫކްރައިންއަށް އަރާ، ރަޝިއާއިން ހިންގަނީ "އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް" ކަމަށް ބުނެ، ރަޝިއާއިން ދިފާއަށް ކުޅެމުން ދާ އިރު، އެއްވެސް ވަރެއްގެ "ޖަރީމާ"އެއްވެސް ޔޫކްރައިންގައި ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރަޝިއާއިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ޕޫޓިންއަކީ ވަރުގަދަ ލީޑަރެއް. ވަރުގަދަ ބޭފުޅެއް. އެމީހުން އެއުޅެނީ ޕޫޓިން ދެކެ ބިރުން. އެމީހުންގެ މިހާރު އެ ކުރަމުންދާ ދަޢުވާތަކާ، ހޭގްގެ ކޯޓުގަ ހިނގާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ފެނިގެންދަނީ އެމީހުން ޕޫޓިން ދެކެ ގަންނަ ބިރު. އެމީހުން އެއުޅެނީ ޕޫޓިން ދެކެ ބިރުން، އެކަމަކު، ޕޫޓިން އެމީހުން ދެކެ ބިރަކުން ނުއުޅުއްވާ.
ސްވެޓްލާނާ؛ ޑޮނެޓްސްކްގެ ރަށްވެއްސެއް

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ކަމުގައި އައިސީސީއިން ތުހުމަތު ކޮށްފައި ވަނީ، ޣައިރު ޤާނޫނީ ގޮތެއްގައި ކުޑަކުދިން ޑީޕޯޓް ކުރުމާ، ޔޫކްރައިންގެ ސަރަޙައްދުން ރަޝިއާއަށް މީހުން ބަދަލު ކުރުމުގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ކުށުގައެވެ.

ފެބުރުއަރީ 24، 2022 ވަނަ ދުވަހު މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލީ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއަރ ޕޫޓިންގެ ސީދާ ޢަމުރުފުޅަށް، އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގުމުގެ ނަމުގައި، ޔޫކްރައިންއަށް އަރާ، ހަނގުރާމަ ފެށި ހިސާބުންނެވެ.

ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުންދަނީ ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް ރަޝިއާއިން ލަފުޒީ ސިފައެއްގައި އިޢުތިރާފެއް ނުވެއެވެ. ޔޫކްރައިންގެ އިރުމަތީގައި ތިބި (ރަޝިއާގެ ތާއީދު ލިބިފައިވާ) މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު، "އަސްކަރީ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަން" ފެށުން ނޫން އިތުރު ގޮތެއް، ރަޝިއާގެ ސަރުކާރަށް ނެތުނީ ކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެއެވެ. ރަޝިއާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާ، އަސްކަރީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުން ނޫން އެހެން ގޮތެއް، ރަޝިއާގެ ސަރުކާރަށް ނެތުނީ ކަމަށް ބުނެ، ރަޝިއާއިން ދަނީ ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ދިފާޢަށް ކުޅެމުންނެވެ.

ހިމޭނުން އޮތް ޤައުމަކަށް އަސްކަރީ ބާރާއެކު ރަޝިއާއިން އެރި އެރުމަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމަލެއް ކަމަށާ، އެއީ ހުޅަނގާ ދެކޮޅަށް ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ "ޕްރޮކްސީ" ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް ޔޫކްރައިންއާއި ޔޫކްރައިންގެ ސަޕޯޓަރުން ބުނެއެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް، ޔޫކްރައިންއަށް ހަތިޔާރު ސަޕްލައި ކުރަމުންދަނީ ހުޅަނގުން ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް