ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 13:06
އެމްޕީއެލްގެ ކިޑްސް ކެއަރ ސެންޓަރު ހުޅުއްވައިދެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެމްޕީއެލްގެ ކިޑްސް ކެއަރ ސެންޓަރު ހުޅުއްވައިދެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ކިޑްސް ކެއަރ ސެންޓަރު ހުޅުވުން
އެމްޕީއެލްގެ ކިޑްސް ކެއަރ ސެންޓަރު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
 
މިތަނަކީ 30 އާއި 40 އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްގެ ކުދިންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސެންޓަރެއް
 
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 10 މުއައްޒަފުން މި ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ
 
މިސެންޓަރު ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 7:00ން ރޭގަނޑު 7:00ށް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ގާއިމުކުރި ކިޑްސް ކެއަރ ސެންޓަރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.

ކިޑްސް ކެއަރ ސެންޓަރު ހުޅުއްވައިދެއްވީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އަދި އެކަމަނާ ވަނީ މި ސެންޓަރު ބައްލަވާލައްވާ އެތަނުގައި ތިބި ކުދިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވާފައެވެ.

ކިޑްސް ކެއަރ ސެންޓަރާއި ބެހޭ ގޮތުން އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވީ މި ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމަށާއި، މިހާރު ވެސް 10 މުއައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަަމަށެވެ. އެމްޕީއެލްއަކީ ވަރަށް ގިނަ އަންހެން މުއައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާތަނެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް އެމުއައްޒަފުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހުޅުވި އެމްޕީއެލް ކިޑްސް ކެއަރ ސެންޓަރަކީ އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކުގައި އެމީހުންގެ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރި އަދި ކުދިންނާ ގުޅޭ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމަށް ގައިމްކޮށްފައިވާ ސެންޓަރެކެވެ. ނަމާދުކުރުމާއި ކިޔެވުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި އަދި ނިދުމާއި ކެއުންފަދަ އިންތިޒާމުތައް ކުދިންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކިޑްސް ކެއަރ ސެންޓަރުގައި މިހާރުވެސް 12 ކުދިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާއިރު މި ތަނަކީ 30 އާއި 40 އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްގެ ކުދިންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސެންޓަރެކެވެ. މިތަނުގެ ޚިދުމަތް އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ލިބިގެންދާއިރު މިތަން ހުޅުވިފައި ހުންނަނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 7:00ން ރޭގަނޑު 7:00ށެވެ.

މި ސަރުކާރުން ވަނީ ސަރުކާރުގެ ވަޒިފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ މަންމައަކަށް މުސާރައާއެކު 6 މަސްދުވަހުގެ މެޓަރނިޓީ ލީވް ލިބޭނެގޮތަށާއި، އަދި ކޮންމެ ބައްޕައަކަށް މުސާރައާއެކު 1 މަސްދުވަހުގެ ޕެޓަރނިޓީ ލީވް ލިބޭނެ ގޮތް ވެސް ފަހިކޮށްދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް