ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 11:47
ބަނދަރުމަތީގެ ފިހާރައެއް
ބަނދަރުމަތީގެ ފިހާރައެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރޯދަ މަސް
ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރީ ކޮންކަމެއް؟
 
ރޯދަމަހަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ހިތުގައި އޮތްނަމަވެސް އެކަން ވަނީ އެހެންނެއްނޫން

ރޯދަ މަހަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ މީހުން ވަރަށް ގިނަ ތައްޔާރީތައްވެއެވެ. މިގޮތުން ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމާއި ގޭގައި ކުލަލުމާއި ގެ ސާފުކުރުމާއި, ބަދިގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނުތަކާއި ގޮނޑިސެޓް، އަދި ކާމޭޒު ފަދަ ތަކެތި އައުކުރުން ފަދަ ކަންތައް ކުރުމަކީ ފެންނަމުންދާ ކަންތަކެވެ. ރޯދައިގެ ކުރިން ޕިކްނިކް ދިޔުންފަދަ ކަންތައްތައް މީހުން ކޮށްއުޅެއެވެ.

ރޯދަމަހަށް ޚާއްސަކޮށް އެކި ބާވަތްތަކުން ބަދިގެ ކަބަޑުތައް ފުރާލައެވެ. ރޯދަ ވީއްލުމަށް ސުފުރާމަތި ފުރާލަނީ ނަން ހުސްކޮށެވެ. މިއީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ އާދައެވެ. ކަށީގައި ހިފާފައި ހުރި ކަމެކެވެ. ރޯދަމަހަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ހިތުގައި އޮތްނަމަވެސް އެކަން ވަނީ އެހެނެއް ނޫނެވެ.

ރޯދަމަހަކީ، އަބަދުވެސް އާންމުން ކާބޯ ތަކެއްޗަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަތައްވެސް އެހެނިހެން މަސްތަކާ އަޅައިބަލާއިރު އިތުރު މަހެކެވެ. އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކަށް ވެގެންދަނީ، ގިނަ ބަޔަކު ކެއިން ބުއިމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ރޯދަމަހުގައި ގޭތެރެއިން ހަމަޖައްސަމުން ދިއުމާއެކު، ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެވެ. މީގެއިތުރުން ރޯދަވީއްލުމަށްޓަކައި ސުފުރާމަތި ފުރާލާ ފުރާލުމެވެ.

މިކަންތައްތައްވެސް އޮންނަ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން ކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެވެ. މިކަންތައްތަކާއެކު ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ ތިމާގެ ނަފްސު އިސްލާހުކުރުމެވެ. ހެޔޮކަންތައްތައް ރޯދަ މަހު ވީހާވެސް ގިނައިން ކުރުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅައި، އެގޮތުގައި ދެމިހުރުމެވެ.

ރޯދަ މަހަކީ މަތިވެރި މާތް ﷲގެ އެންގެވި މަގަށް ރުޖޫއަވުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ކޮށައިލެވޭ އަމާންކަމުގެ މަގެކެވެ. ހުޅުވައިލެވޭ ނޫރުގެ ދޮރާއްޓެކެވެ. ދީލަތި ކަމުން ފުރިގެންވާ، މިބަރާކާތްތެރި މައްސަރުގައި ﷲގެ ކިބަފުޅަށް ރުޖޫއަވެ، ތައުބާ ނުވާ މީހާ ދެން ތައުބާ ވާނެ އެހެން އިރެއް އެބައޮތްތޯއެވެ؟ މިފުރުސަތުގައި އޮތީ މި މަތިވެރި މައްސަރުގައި، ތިމާ ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ ދީލަތިވަންތަ އިލާހުގެ ހަޒުރަތުގައި ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދެންނެވުމާއެކު ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި ދުއާކުރުމެވެ. ހެޔޮ އަމަލުތައް ގިނަކުރުމެވެ.

ރޯދަމަހަކީ ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ މައްސަރަކަށްވާއިރު އެއީ ރަހުމަތުގެ މައްސަރެވެ. އެއާއެކު އަންނަނީ އަދަދު ނުކުރެވޭހައި ގިނަގުނަ ހެވާއި ސަވާބެވެ. ﷲގެ ހަޒުރަތުގައި އެކަންކަމަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް އޮންނަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ.

ރޯދަމަހާ ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭހިނދު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް ކަމަކީ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތައް ބަދަލުކުރާ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަދަބާއި ސުލޫކު ބަދަލު ކުރުމެވެ. އަމަލުތައް ރިވެތި އަޚްލާޤަކުން ޒީނަތްތެރިކޮށް ބައްޓަން ކުރުމެވެ. ގޯސް އަމަލުތަކުން އެއްކިބާވުމެވެ. ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި، އެކަމެއްގައި އޮތް އެންމެ ރިވެތި ގޮތް އިޚްތިޔާރު ކުރުމެވެ. ރޯދަ މަސް ފެށިގެން އަންނަނީ ރަހުމަތުންނެވެ. އެންމެން ވެސް ހަގީގީ މާނާގައި ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވަމާތޯއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް