ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 11:56
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް
ޕީއާރްއައި ކޮންފަރެންސުން، ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
 
މިއީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސް
 
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވިގެންދާނެ

ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް (ޕީއާރްއައި)އިން, ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސް ފެށުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިިދާޅުވީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ޕޮލިސް ރިފޯމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ރައީސް ސާލިހުގެ ވައުދުފުޅެއް ކަމަށެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި އިހުތިރާމާއި ލޯބި ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތަކީ ނިޒާމީ ގޮތެއްގައި ވަރަށް ތަރުތީބު ކުރެވިގެން ކުރަންޖެހިފައިވާ، ދަތި، ގޮންޖެހުން ބޮޑު، އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިއީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ބައްޓަން ކުރަންވީ ގޮތް، އާއްމު ރައްޔިތުން އެކުވެ ދިރާސާތަކުގެ ހޯދުންތަކާއެކު ހުށަހަޅައިދިނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ އައު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ، މި ކޮންފަރެންސްގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންފަރެންސްގައި ހުށަހެޅޭ ރިސަރޗްތަކަކީ، ރަނގަޅުކުރުމަށް މަގު ދައްކައިދޭނެ ކަރުދާސްތަކަކަށް ވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މަންޒިލަށް ވާސިލްވުމަށްޓަކާ ދިގު ރާސްތާއެއް ކަނޑައްތުކުރަންޖެހޭ. ކަށިތަކުން ފުރިފައިވާ ދިގު މަގެއް. ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން މިމަސައްކަތް ފެށީ ކަމުގެ ހަގީގަތް އެނގިތިބެ، މި ބުރަ މަސައްކަތް ކޮޅެއްގަ ޖެއްސުމުގެ ވަރުގަދަ އަޒުމާއެކު. އެއް ފިޔަވަޅަށްފަހު އަނެއް ފިޔަވަޅު އަޅަމުން އައިސް، މިއަދު މިފަށާ ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސަކީ މި ދިގު މަގަށް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރައްވަން ތިއްބެވި މާލިމީންނަށް (ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ އެމަނިކުފާނުގެ އެގްޒެކްޓިވް ޓީމަށް) މަގު ދައްކައިދޭނެ އަލި ގަަދަ ބައްތިއަކަށް ވެގެންދާނެ.
ހޯމް މިނިސްޓަރު، އިމްރާން އަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމަށް މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ޕޮލިސް ބޯޑުގެ އިސްނެގުމާއެކު، ހޯމް މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ދިރާސާކުރާ ގާބިލް ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެންދިޔަކަން މިނިސްޓަރު އިމްރާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސް ތިން ދުވަހަށް ދެމިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ހޯދުންތައް ހޯދައި ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެގެން: ނައިބު ރައީސް
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސުން އެއްވަނަ ދިރާސާ ކަރުދާހަކަށް ހައުލާ ރަމީޒް ހުށަހެޅުއްވި ދިރާސާ ކަރުދާސް
ޕީއާރްއައި ކޮންފަރެންސް: ރައްޔިތުންނާ ފުލުހުންނާ ދެމެދު ރަނގަޅު ނެޓްވޯރކެއް އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާނެ
އިންޓަރޕޯލްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާވެގެން ދިޔުމަކީ ފުލުހުންގެ ގާބިލުކަން ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑަކުން ވަޒަންކުރެވޭކަމުގެ ހެއްކެއް: ރައީސް
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި
މިއަދު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ، ޒަމާނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ގިނަ ކަންކަން ފުރިހަމަ ތަނެއް: ކޮމިޝަނަރ
ރަނގަޅު އޮފިސަރުން ބައްޓަންކުރުމަށް ދައުލަތުން އިސްކަންދޭން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމަށްފަހު ގާނޫނުގެ އަތުގައި ނުޖެހުމަށް ރާވާ ރޭވުންތައް މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައި: ރައީސް