ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 11:23
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަނގަޅު އޮފިސަރުން ބައްޓަންކުރުން
ރަނގަޅު އޮފިސަރުން ބައްޓަންކުރުމަށް ދައުލަތުން އިސްކަންދޭން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ ކޮންފަރެންސްތައް ބާއްވައިގެން
 
ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދޭންޖެހޭ
 
ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ

ފުލުހުންގެ އިސް ސަފު ތަރުތީބުކޮށް، ރަނގަޅު އޮފިސަރުން ބައްޓަންކުރުމަކީ ދައުލަތުން އިސްކަން ދޭން ޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް, ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެށި ޕޮލިސް ރިސަރޗް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި މުއައްސަސާތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އިލްމީ ހަމަތަކާއި ދިރާސާތަކުގެ މަތިން ކޮންފަރެންސްތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ބާއްވައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖްތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފުރިހަމަ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއެއް ގާއިމްކުރުމަކީ އެދޭ އެންމެ ބޮޑު އެދުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމަގަށް ދިއުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ބޮޑުކަން ރައްޔިތުންނާއި ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތައް އެނގެންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކުގައި ތިބެގެން މަޝްވަރާ ކުރެވެންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ދިމާވާ ދަތިތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ވެރިން އެއްގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓެވުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ 10 ނުވަތަ 15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. މިކަންކަމުން އަރައިގަނެ، ފުލުހުންގެ އިސް ސަފު ތަރުތީބުކޮށް ރަނގަޅު އޮފިސަރުން ބައްޓަންކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމާއި، އެކަމަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޒިންމާކަމަށެވެ.

ގަބޫލުކުރަންޖެހިފަ އޮތް ހަގީގަތަކީ، ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގަ 250 ނުވަތަ 300 އަހަރު ވެފައިވާ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާތައް ހުރިއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މުއައްސަސާއަށް އަދި މިވީ އެންމެ 18 އަހަރު. މި މުއައްސަސާގެ ޚިދުމަތް ގޮންޖެހުން ބޮޑު ދުވަސްވަރެއްގަ ބައްޓަން ކުރުމުގަ ކުރިމަތިލާންޖެހިފަ ހުރި ދަތިތައް ވަރަށްވެސް ގިނަ. ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ވެރިން އެއްގޮތެއްގަ ހިފެހެއްޓުމުގަ ވޭތުވެދިޔަ 10 ނުވަތަ 15 އަހަރުގެ ތެރޭގަ ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް ހުރި. މިކަންކަމުން އަރައިގަނެގެން ފުލުހުންގެ އިސް ސަފު ތަރުތީބުކޮށް ރަނގަޅު އޮފިސަރުން ބައްޓަންކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ދައުލަތުން އިސްކަން ދޭން ޖެހިފަވާ ކަމެއް.
ހޯމް މިނިސްޓަރު، އިމްރާން އަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕޮލިސް ރީސަރޗް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް ނިމިގެންދާއިރު، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހާމަވާނެކަމަށެވެ. އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ސެޝަންގައި 10 ރީސަރޗް ޕޭޕަރު ހުށަހެޅިގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ހޯދުންތައް ހޯދައި ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެގެން: ނައިބު ރައީސް
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސުން އެއްވަނަ ދިރާސާ ކަރުދާހަކަށް ހައުލާ ރަމީޒް ހުށަހެޅުއްވި ދިރާސާ ކަރުދާސް
ޕީއާރްއައި ކޮންފަރެންސް: ރައްޔިތުންނާ ފުލުހުންނާ ދެމެދު ރަނގަޅު ނެޓްވޯރކެއް އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާނެ
އިންޓަރޕޯލްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާވެގެން ދިޔުމަކީ ފުލުހުންގެ ގާބިލުކަން ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑަކުން ވަޒަންކުރެވޭކަމުގެ ހެއްކެއް: ރައީސް
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި
މިއަދު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ، ޒަމާނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ގިނަ ކަންކަން ފުރިހަމަ ތަނެއް: ކޮމިޝަނަރ
ޕީއާރްއައި ކޮންފަރެންސުން، ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމަށްފަހު ގާނޫނުގެ އަތުގައި ނުޖެހުމަށް ރާވާ ރޭވުންތައް މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައި: ރައީސް